ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Jednostki samorządu terytorialnego, będące organami założycielskimi instytucji filmowych lub organizatorami instytucji kultury, mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury:

1) wykonywanych w ramach programów realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, które zostały przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r.;

2) określonych w programach ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, ogłaszanych przez tego Ministra.

2. Programy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Zadania, które będą realizowane w ramach programów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Jednostki samorządu terytorialnego w terminach do dnia: 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania i 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, składają Ministrowi wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, wraz z uzasadnieniem oraz informacjami dotyczącymi jednostki samorządu terytorialnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, a także instytucji filmowych i instytucji kultury, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia. ;

1a. Wnioski są rozpatrywane w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków określonego w ust. 1. 

1b. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.

2. Minister może upoważnić, na podstawie pełnomocnictwa, dyrektora instytucji kultury, której jest organizatorem, zwanego dalej „podmiotem upoważnionym", do przyjmowania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, oraz do przygotowywania wstępnej oceny wniosku.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać:

1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego wraz z oznaczeniem (województwo, nr NIP, nr REGON), adres urzędu jednostki samorządu terytorialnego, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego, nazwę programu lub zadania realizowanego w ramach programu, nazwę instytucji filmowej lub instytucji kultury wykonującej program lub zadanie;

2) opis programu lub zadania, uwzględniający termin, cykl i miejsce realizacji, cel, zasięg terytorialny, liczbę uczestników i inne ważne zdaniem wnioskodawcy informacje;

3) preliminarz całkowitych kosztów programu lub zadania, uwzględniający źródła finansowania wraz z harmonogramem realizacji;

4) podpis osoby wskazanej w pkt 1 oraz skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. 1. Minister, rozpatrując wnioski, bierze pod uwagę wstępną ocenę wniosku przygotowaną przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną urzędu obsługującego Ministra lub podmiot upoważniony, wysokość środków określonych w ustawie budżetowej na dany rok, znaczenie proponowanych do realizacji programów lub zadań dla polityki kulturalnej państwa, w tym szczególnie znaczenie programów realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r., uwzględnia terminy i warunki realizacji, a także sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego i instytucji filmowej albo instytucji kultury.

2. (uchylony).

2a. (uchylony).

3. Po rozpatrzeniu wniosków Minister informuje jednostki samorządu terytorialnego o przyznaniu dotacji w układzie klasyfikacji budżetowej wraz z kwotami oraz podziałem na poszczególne instytucje filmowe i instytucje kultury, a także wyznacza termin zawarcia porozumienia.

4. (uchylony).

§ 4. 1. Dotacje na programy lub zadania, o których mowa w § 1, są udzielane na podstawie porozumień zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego z Ministrem.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać:

1) szczegółowy opis programu lub zadania oraz termin jego wykonania;

2) kwotę dotacji przyznanej jednostce samorządu terytorialnego oraz tryb i terminy jej przekazania;

3) sposób kontroli wykonania programu lub zadania, o których mowa w § 1;

4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz zasady zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

§ 5. Wnioski złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia będą rozpatrywane i rozliczane na podstawie tego rozporządzenia.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 144, poz. 1518).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. (poz. 646)