ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyodrębnia się do zasobu majątkowego Skarbu Państwa przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa akcje i udziały następujących spółek:

1) Chłodnia Szczecińska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie — 7 440 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy; łączna wartość udziałów została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. i wynosi 3 057 060,18 zł;

2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGROMA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnej Białostockiej — 11 665 udziałów o wartości nominalnej 323 zł każdy; łączna wartość została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. i wynosi 2 417 312,29 zł;

3) Zakłady Przemysłu Wełnianego „9 maja” spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi — 40 586 akcji na okaziciela, seria A, numery od 38 560 do 79 145, o wartości nominalnej 10 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. i wynosi 589 058,42 zł;

4) Zakład Narzędziowy w Świdniku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku — 3 056 udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy; łączna wartość udziałów została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. i wynosi 2 468 300,64 zł;

5) Rzeszowska Centrala Materiałów Budowlanych spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie — 30 650 akcji zwykłych na okaziciela, seria A, numery od 18 391 do 49 040 o wartości nominalnej 2,15 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. i wynosi 1 348 293,50 zł;

6) WELUX spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach — 109 943 akcje na okaziciela, seria A, numery od 64 938 do 174 880 oraz 163 akcje na okaziciela, seria A o różnych numerach o wartości nominalnej 2,38 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. i wynosi 263 153,34 zł;

7) Zakłady Azotowe Puławy spółka akcyjna z siedzibą w Puławach — 88 416 akcji na okaziciela, kod ISIN: PLZAPUL00057, o wartości nominalnej 10 zł każda; łączna wartość akcji została określona na podstawie kursu ustalonego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 22 marca 2007 r. i wynosi 5 030 870,40 zł.

2. Łączna wartość księgowa akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, wynosi 15 174 048,77 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538.