ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej

Na podstawie art. 147m pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   warunki i tryb delegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa, zwanym dalej „kontyngentem”, oraz odwoływania ich do kraju, a także przedłużania czasu delegowania;

2)   warunki pełnienia służby w kontyngencie, w tym zakres podległości służbowej.

§ 2. Funkcjonariusz może zostać delegowany do pełnienia służby w kontyngencie wydzielonym do udziału w:

1)   organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej, zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej lub rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom terroryzmem, jeżeli spełni następujące warunki: 2)

a)  złoży pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 147e ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”,

b)  uzyska pozytywną ocenę kwalifikacji i predyspozycji do pełnienia służby w kontyngencie, zwaną dalej „oceną predyspozycji”,

c)  podda się badaniom lekarskim i psychologicznym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 147j ust. 3 pkt 1 ustawy, i uzyska orzeczenie lekarskie o zdolności do pełnienia służby w kontyngencie,

d)  podda się obowiązkowym szczepieniom profilaktycznym,

e)  ukończy szkolenie przygotowujące do pełnienia służby w kontyngencie;

2)   szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych, jeżeli posiada kwalifikacje i umiejętności zawodowe zapewniające właściwe wykonanie zadań kontyngentu oraz jeżeli spełni warunki, o których mowa w pkt 1 lit. c i d.

§ 3. 1. 3) W przypadku wydzielenia kontyngentu do udziału w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej, zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej lub rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom terroryzmem, Komendant Główny Straży Granicznej niezwłocznie po otrzymaniu decyzji, o której mowa w art. 147d ust. 1 pkt 1 ustawy, podaje do wiadomości funkcjonariuszy informację o tworzeniu kontyngentu na piśmie oraz przez jej umieszczenie na stronach intranetowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1)   określenie celu skierowania kontyngentu, zakresu jego zadań oraz obszaru działania, a także czasu pozostawania poza granicami państwa;

2)   określenie stanowisk w kontyngencie;

3)   wskazanie niezbędnych oraz dodatkowych wymagań związanych z pełnieniem służby w kontyngencie;

4)   pouczenie o trybie postępowania przy ubieganiu się o delegowanie do służby w kontyngencie ze wskazaniem terminu składania oświadczeń o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 147e ust. 2 ustawy;

5)   określenie daty zakończenia tworzenia kontyngentu.

3. 4) W przypadku wydzielania kontyngentu do udziału w szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych, Komendant Główny Straży Granicznej, a jeżeli w skład kontyngentu mają wchodzić funkcjonariusze pełniący służbę w jednym oddziale Straży Granicznej lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo ośrodku Straży Granicznej — właściwy komendant oddziału, ośrodka szkolenia albo ośrodka Straży Granicznej, mogą podać do wiadomości funkcjonariuszy informację o tworzeniu kontyngentu zawierającą dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3 i 5, na piśmie oraz przez jej umieszczenie na stronach intranetowy ch jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

§ 4. W oświadczeniu o wyrażeniu zgody funkcjonariusz wskazuje, że zna czas i warunki delegowania do pełnienia służby w kontyngencie, charakter zadań przewidywanych do wykonania oraz obszar działania kontyngentu.

§ 5. 1. 5) Oceny predyspozycji dokonuje Komendant Główny Straży Granicznej lub, z jego upoważnienia, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendant ośrodka Straży Granicznej, po wyrażeniu przez funkcjonariusza zgody, o której mowa w art. 147e ust. 2 ustawy.

2. Do dokonania oceny predyspozycji Komendant Główny Straży Granicznej może powołać komisję.

3. Przy dokonywaniu oceny predyspozycji uwzględnia się cel skierowania kontyngentu, zakres zadań, obszar działania oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe zapewniające wykonywanie zadań określonych dla kontyngentu, wyniki badań psychologicznych, w szczególności określające indywidualne predyspozycje do działania w długotrwałym stresie i poziom ogólnej odporności psychicznej, a także wymagania określone przez organizację międzynarodową lub państwo przyjmujące kontyngent.

4. Ocenę predyspozycji sporządza się na piśmie i po zapoznaniu z nią ocenianego funkcjonariusza dołącza się do jego akt osobowych.

§ 6. 1. Od dokonania oceny predyspozycji odstępuje się:

1)   na wniosek funkcj onariusza;

2)   w przypadku wydania orzeczenia lekarskiego o niezdolności funkcjonariusza do pełnienia służby w kontyngencie;

3)   jeżeli postępowanie funkcjonariusza uniemożliwia jej dokonanie.

2. Przełożony, o którym mowa w § 5 ust. 1, może odmówić dokonania oceny predyspozycji funkcjonariusza albo w każdym czasie od niej odstąpić, jeżeli jest to uzasadnione interesem służby lub potrzebami jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełni służbę.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w ust. 2, pisemnie informuje się funkcjonariusza o przyczynie odmowy poddania go ocenie predyspozycji albo o powodach odstąpienia od niej.

§ 7. 1. Odwołanie z delegowania do pełnienia służby w kontyngencie przed wyjazdem funkcjonariusza z kraju następuje w przypadku:

1)   wszczęcia przeciwko funkcjonariuszowi postępowania karnego, karnego skarbowego, w sprawie o wykroczenie lub dyscyplinarnego;

2)   niewyrażenia zgody na przyjazd funkcjonariusza przez państwo przyjmujące kontyngent lub przez organ organizacji międzynarodowej, któremu kontyngent został podporządkowany;

3)   wydania orzeczenia lekarskiego o niezdolności funkcj onariusza do pełnienia służby w kontyngencie.

2. Odwołanie z delegowania do pełnienia służby w kontyngencie przed wyjazdem funkcjonariusza z kraju może nastąpić:

1)   jeżeli uzasadnia to interes służby lub potrzeby jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełni służbę;

2)   w przypadku złożenia przez funkcjonariusza pisemnego wniosku o odwołanie z delegowania do pełnienia służby w kontyngencie.

§ 8. 1. Odwołanie z delegowania do pełnienia służby w kontyngencie po wyjeździe funkcjonariusza z kraju i przed upływem czasu delegowania następuje w przypadku:

1)   wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy, do zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Straży Granicznej;

2)   pogorszenia się stanu zdrowia funkcj onariusza w stopniu uniemożliwiającym dalsze pełnienie służby w kontyngencie lub ujawnienia się podczas służby w kontyngencie przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia tej służby, potwierdzonych wydaniem orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pełnienia służby w kontyngencie;

3)   wniosku przedstawiciela państwa przyjmującego kontyngent lub uprawnionego organu organizacji międzynarodowej, któremu kontyngent został podporządkowany;

4)   skrócenia okresu użycia kontyngentu;

5)   zawieszenia funkcj onariusza w czynnościach służbowych przez okres dłuższy niż 14 dni.

2. Odwołanie z delegowania do pełnienia służby w kontyngencie po wyjeździe funkcjonariusza z kraju i przed upływem czasu delegowania może nastąpić w przypadku:

1)   wszczęcia przeciwko funkcjonariuszowi postępowania karnego, karnego skarbowego, w sprawie o wykroczenie lub dyscyplinarnego;

2)   uprawdopodobnionego podejrzenia popełnienia czynu, który jest zabroniony pod groźbą kary według prawa państwa przyjmującego kontyngent;

3)   podjęcia postępowania w sprawie zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Straży Granicznej z przyczyn innych niż wskazane w ust. 1pkt 1;

4)   nienależytego wykonywania przez funkcj onariusza zadań służbowych stwierdzonego w opinii służbowej;

5)   niewykonywania przez funkcjonariusza zadań wynikających ze sprawowanej przez niego funkcji w kontyngencie przez okres dłuższy niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie funkcjonariusza;

6)   złożenia przez funkcjonariusza pisemnego wniosku o odwołanie z delegowania do pełnienia służby w kontyngencie;

7)   gdy uzasadnia to interes służby lub potrzeby jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełni służbę w kraju.

§ 9. 1. W przypadku przedłużenia okresu użycia kontyngentu lub jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i realizowania zadań kontyngentu wydzielonego do udziału w:

1) 6) organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej, zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej lub rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom terroryzmem, funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby w tym kontyngencie można, za jego zgodą, w ramach tego samego delegowania, przedłużyć czas delegowania jeden raz na okres do 6 miesięcy;

2) szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych, funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby w tym kontyngencie można, w ramach tego samego delegowania, przedłużyć czas delegowania na okres niezbędny do zakończenia szkolenia i ćwiczeń służb granicznych lub przedsięwzięć reprezentacyjnych.

2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi przedłuża się czas trwania delegowania do pełnienia służby w kontyngencie, na okres nie dłuższy niż miesiąc, jeżeli sytuacja w rejonie działania kontyngentu lub względy organizacyjne uniemożliwiają terminowy powrót kontyngentu do kraju.

§ 10. 1. Delegowanie funkcjonariusza do pełnienia służby w kontyngencie, odwołanie z delegowania oraz przedłużenie czasu delegowania następuje w formie rozkazu personalnego.

2. W rozkazie o delegowaniu określa się cel skierowania kontyngentu do pełnienia służby, w którym następuje delegowanie, obszar i czas delegowania, stanowisko wyznaczone funkcjonariuszowi w kontyngencie, a także inne rozstrzygnięcia, jeżeli są istotne dla ustalenia warunków pełnienia służby w składzie kontyngentu.

3. W rozkazie o odwołaniu z delegowania określa się datę odwołania z delegowania, termin rozliczenia się z wyposażenia wydanego w związku z pełnieniem służby w kontyngencie, datę podjęcia przez funkcjonariusza służby w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, a także inne rozstrzygnięcia, jeżeli wynikają z warunków pełnienia służby w składzie kontyngentu.

4. W rozkazie o przedłużeniu czasu delegowania określa się przyczyny przedłużenia czasu delegowania oraz okres, na jaki następuje przedłużenie, a także inne rozstrzygnięcia, jeżeli są istotne dla ustalenia warunków pełnienia służby w składzie kontyngentu w okresie przedłużenia czasu delegowania.

5. Rozkaz personalny, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć grupy funkcjonariuszy delegowanych do pełnienia służby w tym samym kontyngencie.

§ 11. 1. Rozkazy personalne w sprawach, o których mowa w § 10 ust. 1, wydaje Komendant Główny Straży Granicznej z urzędu lub na wniosek dowódcy kontyngentu, a w przypadkach określonych w § 7 ust. 2 pkt 1 i § 8 ust. 2 pkt 6 również na wniosek zainteresowanego funkcjonariusza. W sprawach tych stosuje się odpowiednio, wydane na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy, przepisy dotyczące trybu postępowania w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Komendant Główny Straży Granicznej może upoważnić dowódcę kontyngentu do załatwiania w jego imieniu w ustalonym zakresie spraw dotyczących warunków pełnienia służby w składzie kontyngentu, w okresie przebywania kontyngentu poza granicami państwa.

§ 12. 1. Funkcjonariusz, który pełni służbę w kontyngencie, podlega Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, dowódcy kontyngentu oraz innym przełożonym ze składu kontyngentu, zgodnie z określonym dla kontyngentu systemem jego kierowania i dowodzenia.

2. Podczas wykonywania zadań określonych dla kontyngentu funkcjonariusz może podlegać również przełożonemu określonemu przez organ organizacji międzynarodowej, któremu kontyngent został podporządkowany.

§ 13. 1. Dowódca kontyngentu organizuje służbę w kontyngencie w sposób umożliwiający właściwą realizację zadań nałożonych na kontyngent oraz zapewniający funkcjonariuszom niezbędny wypoczynek.

2. Warunki służby w kontyngencie, a w szczególności rozkład czasu służby, zakres obowiązków i uprawnień na poszczególnych stanowiskach w kontyngencie oraz warunki zakwaterowania funkcjonariuszy powinny zapewniać prawidłowe, godne i w miarę możliwości bezpieczne wykonywanie czynności służbowych.

3. Służba w składzie kontyngentu może być pełniona w systemie skoszarowanym.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 7) .


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822 oraz z 2015 r. poz. 529,1045, 1066 i 1217.

2)   Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej (Dz. U. Nr 30, poz. 175), które weszło w życie z dniem 11 marca 2008 r.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej (Dz. U. poz. 105), które weszło wżycie z dniem 23 stycznia 2014 r.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 4 lipca 2006 r.