ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

Na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawki wynagrodzenia osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji niezatrudnionych w tych jednostkach oraz tryb wypłacania przez jednostkę przewidzianą do militaryzacji przysługującego im wynagrodzenia.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o osobie odbywającej ćwiczenia – należy przez to rozumieć osobę, która nie będąc pracownikiem jednostki przewidzianej do militaryzacji, stawiła się do odbycia ćwiczeń w tej jednostce.

§ 3. Osobie odbywającej ćwiczenia przysługuje wynagrodzenie według posiadanego przez nią stopnia wojskowego w dziennej stawce określonej w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Dzienną stawkę, o której mowa w § 3, nalicza się za każdy dzień ćwiczeń odbywanych nieprzerwanie przez czas nie krótszy niż osiem godzin.

§ 5. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje jednostka przewidziana do militaryzacji według wyboru osoby odbywającej ćwiczenia w formie bezpośredniej w kasie (punkcie kasowym) tej jednostki albo w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy (konto osobiste) wskazany na piśmie przez tę osobę.

§ 6. 1. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki przewidzianej do militaryzacji może, na wniosek osoby odbywającej ćwiczenia, wyrazić zgodę na wypłatę tej należności w formie przekazu pieniężnego na adres wskazany przez tę osobę. W takim przypadku koszty opłaty przekazu ponosi osoba, której przysługuje to wynagrodzenie.

2. Kierownik jednostki przewidzianej do militaryzacji, w której:

1) w związku z koniecznością zapewnienia wypłat wynagrodzenia zachodzi potrzeba przewożenia z banku wartości pieniężnych przekraczających jednorazowo jedną jednostkę obliczeniową określoną w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858 oraz z 2000 r. Nr 17, poz. 221),

2) oddziały lub filie stale stacjonują poza miejscowością będącą siedzibą macierzystej jednostki albo

3) położenie (dyslokacja) lub warunki lokalowe niezależnie od organizatora ćwiczeń nie zapewniają w pełni bezpiecznego przechowywania wartości pieniężnych

– może podjąć decyzję o wypłacie wynagrodzenia w formie bezgotówkowej.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, osobom, które nie wskazały rachunku bankowego, wynagrodzenie wypłaca się w formie przekazu pieniężnego na wskazany przez nie adres.

4. Wypłata wynagrodzeń, o których mowa w ust. 3, następuje na koszt jednostki przewidzianej do militaryzacji.

§ 7. 1. Wynagrodzenie wypłaca się w dniu zwolnienia z ćwiczeń.

2. W przypadku ćwiczeń trwających co najmniej 30 dni i obejmujących okres dwóch lub więcej miesięcy kalendarzowych, odpowiednią część wynagrodzenia wypłaca się w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1) .

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. (poz. 143)

DZIENNE STAWKI WYNAGRODZENIA WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO OSÓB ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA W JEDNOSTKACH PRZEWIDZIANYCH DO MILITARYZACJI1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie zakresu i zasad stosowania przepisów prawa pracy do osób odbywających ćwiczenia w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz zasad wynagradzania tych osób (Dz. U. Nr 39, poz. 142), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 17 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).