ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa, w zakresie ustalonym w planie rozwoju obszarów wiejskich, szczegółowe warunki i tryb udzielania oraz zwracania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, zwanej dalej „płatnością”.

§ 2. Płatność jest udzielana:

1) do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w planie rozwoju obszarów wiejskich na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej;

2) według kolejności otrzymania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, wniosków o przyznanie płatności.

§ 3. Płatność jest udzielana producentowi rolnemu, który:

1) został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) prowadzi działalność rolniczą:

a) w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych i grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcji zwierzęcej typu przemysłowego, fermowego oraz chowu i hodowli ryb,

b) w gospodarstwie rolnym, w którym:

– liczba zwierząt utrzymywanych w dniu złożenia wniosku wynosi co najmniej 5 DJP, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), oraz

– zawartość azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w tym gospodarstwie, obliczona w sposób, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wynosi nie więcej niż 170 kilogramów na hektar użytków rolnych rocznie;

3) zobowiąże się do realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania gospodarstwa rolnego do standardów Unii Europejskiej, zwanego dalej „planem dostosowania”, w terminie określonym w tym planie, w celu dostosowania:

a) gospodarstwa rolnego do:

– wymagań w zakresie przechowywania nawozów naturalnych określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu oraz w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, lub

– wymagań w zakresie minimalnych warunków utrzymywania kur nieśnych określonych w przepisach w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, lub

b) gospodarstwa produkcyjnego, w rozumieniu przepisów w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych, do minimalnych standardów co do higieny określonych w wymaganiach weterynaryjnych dla tego gospodarstwa;

4) nie pobiera innych środków publicznych z tytułu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 3, oraz zobowiąże się, że nie będzie się ubiegał o uzyskanie środków publicznych na realizację tych przedsięwzięć.

§ 4. 1. Warunek, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. b tiret pierwsze, nie dotyczy realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. a tiret drugie.

2. W przypadku gdy zawartość azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym wynosi więcej niż 170 kilogramów na hektar użytków rolnych rocznie, warunek, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. b tiret drugie, uznaje się za spełniony, jeżeli:

1) producent rolny zawarł umowę zbycia nawozów naturalnych wyprodukowanych w jego gospodarstwie;

2) zawartość azotu w nawozach naturalnych, które nie zostaną zbyte, będzie wynosić nie więcej niż 170 kilogramów na hektar użytków rolnych rocznie – w przypadku gdy umowa, o której mowa w pkt 1, nie dotyczy wszystkich nawozów naturalnych wyprodukowanych w tym gospodarstwie.

3. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. a tiret drugie, może być realizowane przez producenta rolnego wymienionego w dodatku C do załącznika XII do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864).

4. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b, realizuje producent rolny, który posiada nie więcej niż 30 sztuk krów produkujących mleko surowe przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz do produkcji przetworów mlecznych.

§ 5. 1. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. a tiret pierwsze, polega na:

1) wyposażeniu gospodarstwa rolnego w:

a) płytę gnojową lub

b) zbiornik na:

– gnojowicę lub

– gnojówkę, lub

2) rozbudowie płyty gnojowej.

2. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. a tiret drugie, polega na wyposażeniu gospodarstwa rolnego w klatki dla kur nieśnych.

3. Przedsięwzięcie, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b, polega na:

1) takim przygotowaniu ścian i podłóg:

a) w pomieszczeniach do doju oraz

b) w pomieszczeniach do przechowywania mleka

– które ułatwi czyszczenie i odpływ cieczy oraz usuwanie zanieczyszczeń z tych pomieszczeń, lub

2) wyposażeniu tego gospodarstwa w:

a) dojarkę lub

b) schładzalnik do mleka o pojemności nie większej niż 800 litrów, lub

c) ujęcie wody, lub

3) wyposażeniu pomieszczeń do przechowywania mleka w umywalkę z podgrzewaczem wody.

§ 6. 1. Plan dostosowania jest opracowywany:

1) na formularzu udostępnionym przez Agencję;

2) przy udziale jednostki doradztwa rolniczego lub podmiotu prowadzącego działalność doradczą w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, co potwierdza podpis złożony przez osobę upoważnioną do reprezentowania tej jednostki lub przez ten podmiot na pierwszej stronie opracowanego planu – w przypadku realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a.

2. Plan dostosowania zawiera w szczególności:

1) informacje o:

a) liczbie zwierząt w gospodarstwie rolnym w przeliczeniu na DJP,

b) zawartości azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym wyrażoną w kilogramach na hektar użytków rolnych, obliczoną w sposób, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) opis przedsięwzięć, o których mowa w § 3 pkt 3, oraz termin ich realizacji, który wynosi:

a) do dnia 31 grudnia 2007 r. — w przypadku przedsięwzięć określonych w § 3 pkt 3 lit. a tiret pierwsze,

b) nie więcej niż 8 miesięcy od dnia przyznania płatności — w przypadku przedsięwzięć określonych w § 3 pkt 3 lit. a tiret drugie,

c) nie więcej niż 12 miesięcy od dnia przyznania płatności — w przypadku przedsięwzięć określonych w § 3 pkt 3 lit. b;

3) przewidywaną wysokość płatności za realizację poszczególnych przedsięwzięć, o których mowa w § 3 pkt 3.

3. Przedsięwzięcia, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a tiret pierwsze, niewykonane w terminie określonym w ust. 2 pkt 2 lit. a, realizuje się nie później niż do dnia 31 lipca 2008 r.

§ 7. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania producenta rolnego, wydaje decyzję o przyznaniu płatności na wniosek złożony przez tego producenta.

2. Wniosek o przyznanie płatności można składać przez cały rok.

3. Do wniosku o przyznanie płatności dołącza się:

1) plan dostosowania;

2) oświadczenie o niespełnianiu przez gospodarstwo produkcyjne, w rozumieniu przepisów w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych, minimalnych standardów co do higieny określonych w wymaganiach weterynaryjnych dla tego gospodarstwa i postanowienie powiatowego lekarza weterynarii o odmowie wydania zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów co do higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie, jeżeli wydanie takiego zaświadczenia przewidują przepisy odrębne – w przypadku realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b;

3) umowę zbycia nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym – w przypadku gdy zawartość azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w tym gospodarstwie wynosi więcej niż 170 kilogramów na hektar użytków rolnych rocznie.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, zwraca się niezwłocznie po wykonaniu ich kopii i potwierdzeniu ich zgodności z oryginałem przez uprawnionego pracownika biura powiatowego Agencji.

5. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania płatności w terminie 120 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności.

§ 7a. 1. W przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności nastąpi przeniesienie posiadania całości gospodarstwa rolnego na rzecz innego podmiotu w wyniku umowy sprzedaży albo innej umowy, płatność przysługuje temu podmiotowi, jeżeli w terminie 35 dni od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego podmiot ten:

1) złoży wniosek o przyznanie płatności, której dotyczył wniosek poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego;

2) będzie realizował przedsięwzięcie określone w planie dostosowania opracowanym przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego.

2. Do wniosku o przyznanie płatności dołącza się:

1) kopię umowy sprzedaży albo innej umowy, w wyniku której przeniesiono posiadanie gospodarstwa rolnego, oraz

2) oświadczenie wnioskodawcy, w którym zobowiązuje się on do realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania opracowanym przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego.

§ 7b. 1. W przypadku gdy w okresie od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności do dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. b, nastąpi przeniesienie posiadania całości gospodarstwa rolnego na rzecz innego podmiotu w wyniku umowy sprzedaży albo innej umowy, płatność przysługuje temu podmiotowi, jeżeli w terminie 35 dni od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego podmiot ten:

1) złoży wniosek o przyznanie płatności, która przysługiwała poprzedniemu posiadaczowi gospodarstwa rolnego;

2) będzie realizował przedsięwzięcie określone w planie dostosowania opracowanym przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego;

3) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności uzyskanej przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego, jaką posiadacz ten byłby obowiązany zwrócić, jeżeli nie zrealizowałby w terminie przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania.

2. W przypadku określonym w ust. 1 płatność przyznaje się podmiotowi, na rzecz którego nastąpiło przeniesienie posiadania całości gospodarstwa rolnego, w wysokości pomniejszonej o kwotę płatności otrzymaną przez poprzedniego posiadacza, jeżeli taka kwota została mu wypłacona.

3. Do wniosku o przyznanie płatności dołącza się:

1) kopię umowy sprzedaży albo innej umowy, w wyniku której przeniesiono posiadanie gospodarstwa rolnego;

2) oświadczenie wnioskodawcy, w którym zobowiązuje się on do:

a) realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania opracowanym przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego,

b) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności uzyskanej przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa rolnego, jaką posiadacz ten byłby obowiązany zwrócić, jeżeli nie zrealizowałby w terminie przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania.

§ 7c. 1. W przypadku śmierci producenta rolnego, który złożył wniosek o przyznanie płatności, płatność przysługuje temu ze spadkobierców, który:

1) odziedziczył gospodarstwo rolne i pozostali spadkobiercy wyrazili na niego zgodę — w przypadku gdy gospodarstwo rolne odziedziczyło kilku spadkobierców tego gospodarstwa;

2) złożył, w terminie 35 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, do kierownika biura powiatowego Agencji wniosek o przyznanie płatności, której dotyczył wniosek spadkodawcy;

3) będzie realizował przedsięwzięcie określone w planie dostosowania opracowanym przez spadkodawcę;

4) zobowiąże się do zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności uzyskanej przez spadkodawcę, jaką spadkodawca ten byłby obowiązany zwrócić, jeżeli nie zrealizowałby w terminie przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania.

2. W przypadku określonym w ust. 1 płatność przyznaje się spadkobiercy w wysokości pomniejszonej o kwotę płatności otrzymaną przez spadkodawcę, jeżeli taka kwota została mu wypłacona.

3. Do wniosku o przyznanie płatności dołącza się:

1) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;

2) dokument potwierdzający wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 1;

3) oświadczenie wnioskodawcy, w którym zobowiązuje się on do:

a) realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania opracowanym przez spadkodawcę,

b) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności uzyskanej przez spadkodawcę, jaką spadkodawca ten byłby obowiązany zwrócić, jeżeli nie zrealizowałby w terminie przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania.”.

§ 8. 1. Wysokość płatności:

1) ustala się jako iloczyn:

a) stawek płatności na metr kwadratowy płyty gnojowej i powierzchni tej płyty obliczonej w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

b) stawek płatności na metr sześcienny zbiornika na gnojowicę lub zbiornika na gnojówkę i pojemności tego zbiornika obliczonej w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

c) stawki płatności na klatkę dla kur nieśnych i liczby zakupionych klatek określonej w planie dostosowania,

d) stawki płatności na stanowisko udojowe i liczby tych stanowisk w pomieszczeniu do doju określonej w planie dostosowania;

2) wynosi:

a) 6 000 zł – w przypadku wyposażenia gospodarstwa produkcyjnego w dojarkę,

b) 8 000 zł – w przypadku wyposażenia gospodarstwa produkcyjnego w schładzalnik do mleka o pojemności do 200 litrów,

c) 12 000 zł – w przypadku wyposażenia gospodarstwa produkcyjnego w schładzalnik do mleka o pojemności od 200 do 400 litrów,

d) 17 000 zł – w przypadku wyposażenia gospodarstwa produkcyjnego w schładzalnik do mleka o pojemności od 400 do 800 litrów,

e) 6 000 zł – w przypadku wyposażenia gospodarstwa produkcyjnego w ujęcie wody,

f) 500 zł – w przypadku wyposażenia pomieszczeń do przechowywania mleka w gospodarstwie produkcyjnym w umywalkę z podgrzewaczem wody.

2. Wysokość stawek płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Płatność wypłaca się w dwóch równych ratach.

2. Pierwszą ratę płatności wypłaca się w terminie 60 dni od dnia, gdy decyzja, o której mowa w § 7 ust. 1, stała się ostateczna.

3. Drugą ratę płatności wypłaca się:

1) jeżeli producent rolny:

a) zrealizował w terminie przedsięwzięcie określone w planie dostosowania oraz nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia realizacji tego przedsięwzięcia, osiągnął wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego wynoszącą co najmniej 4 EJW (ESU), w rozumieniu decyzji Komisji (EWG) nr 85/377 z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiającej wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (Dz. Urz. WE L 220 z 17.08.1985, z późn. zm. 2) ),

b) złożył kierownikowi biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania producenta rolnego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania, na formularzu udostępnionym przez Agencję, oświadczenie o:

– zakończeniu realizacji tego przedsięwzięcia,

– tym, że wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego wynosi co najmniej 4 EJW (ESU);

2) w terminie 60 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 lit. b.

§ 10. 1. Pierwsza rata płatności podlega zwrotowi, jeżeli producent rolny nie zrealizował w terminie przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania lub nie złożył w terminie oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. b.

2. Pierwsza rata płatności nie podlega zwrotowi, jeżeli:

1) realizacja przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania była niemożliwa ze względu na:

a) długotrwałą niezdolność do pracy producenta rolnego lub

b) wystąpienie klęski żywiołowej, lub

c) zniszczenie budynków inwentarskich w gospodarstwie na skutek ognia lub innych zdarzeń losowych, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, lub

d) wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt w gospodarstwie rolnym producenta rolnego;

2) producent rolny:

a) złożył oświadczenie o zaistnieniu okoliczności wymienionych w pkt 1 zamiast oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 lit. b, w terminie 14 dni od dnia, w którym okoliczności te ustąpiły,

b) zrealizował przedsięwzięcie określone w planie dostosowania w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w lit. a.

§ 11. Zwrot pierwszej raty płatności, o którym mowa w § 10 ust. 1, następuje na zasadach i w trybie określonych w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 12. Producent rolny, któremu przyznano płatność, przechowuje, przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji planu dostosowania, dokumenty związane z przyznaną płatnością, w tym dokumenty handlowe w rozumieniu rozporządzenia 4045/89/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylającego dyrektywę 77/435/EWG (Dz. Urz. WE L 388 z 30.12.1989, z późn. zm. 3) ).

§ 12a. W przypadku wniosków o przyznanie płatności złożonych w 2005 r. kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzje w sprawie przyznania płatności w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania przez Agencję akredytacji w zakresie zadania — dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, realizowanego w ramach planu rozwoju obszarów wiejskich.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. (poz. 142)

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64.

2)  Dz. Urz. WE L 226 z 24.08.1985, str. 30;
Dz. Urz. WE L 019 z 24.01.1990, str. 16;
Dz. Urz. WE L 171 z 06.07.1994, str. 30;
Dz. Urz. WE L 163 z 02.07.1996, str. 45;
Dz. Urz. WE L 291 z 13.11.1999, str. 28;
Dz. Urz. WE L 127 z 23.05.2003, str. 48.
Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3)  Dz. Urz. WE L 208 z 07.08.1990, str. 43;
Dz. Urz. WE L 170 z 03.07.1990, str. 23;
Dz. Urz. WE L 328 z 20.12.1994, str. 1;
Dz. Urz. WE L 338 z 28.12.1994, str. 16;
Dz. Urz. WE L 328 z 05.12.2002, str. 4.
Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.