ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

Na podstawie art. 1a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz przedsiębiorstw państwowych, zwanych dalej „przedsiębiorstwami”, oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, zwanych dalej „spółkami”, o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

2. Szczególne znaczenie dla gospodarki państwa mają również spółki niewymienione w załączniku do rozporządzenia, powstałe w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw wymienionych w tym załączniku.

§ 2. Ministrami właściwymi, w rozumieniu art. 1a ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, będą:

1) minister właściwy do spraw administracji publicznej – w odniesieniu do spółki wymienionej pod poz. 23 załącznika;

2) minister właściwy do spraw gospodarki — w odniesieniu do przedsiębiorstw i spółek, wymienionych pod poz. 1, 2, 20—22, 24—28 załącznika;

3) minister właściwy do spraw instytucji finansowych – w odniesieniu do przedsiębiorstwa i spółki, wymienionych pod poz. 18 i 23 załącznika;

4) minister właściwy do spraw łączności – w odniesieniu do przedsiębiorstwa wymienionego pod poz. 19 załącznika;

5) minister właściwy do spraw środowiska – w odniesieniu do przedsiębiorstwa wymienionego pod poz. 3 załącznika;

6) Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych pod poz. 4–17 załącznika.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. (poz. 123)

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH ORAZ JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI PAŃSTWA1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 22, poz. 274 oraz z 2001 r. Nr 20, poz. 239).