ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2184 oraz z 2005 r. Nr 8, poz. 59 i Nr 33, poz. 292) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 524,0691 ha położone na terenach miast: Elbląg, Pasłęk, Lidzbark Warmiński, Morąg, Mrągowo, Mława, Ostróda, Olsztyn, Bartoszyce i Nowe Miasto Lubawskie oraz gmin: Dobre Miasto, Bartoszyce, Szczytno i Olecko, w tym: grunty o powierzchni 216,6371 ha przeznaczone na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, z czego:

1) 177,7242 ha położone na terenie miasta Olsztyn w Podstrefie Olsztyn;

2) 38,9129 ha położone na terenie miasta Mława w Podstrefie Mława.”;

2) szczegółowy opis granic i terenu warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.