Załącznik nr 3 WYKAZ STANOWISK, W TYM STANOWISK KIEROWNICZYCH URZĘDNICZYCH, URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI ORAZ DORADCÓW I ASYSTENTÓW, MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH, WARUNKI I SPOSÓB WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU I MAKSYMALNY POZIOM DODATKU FUNKCYJNEGO, MAKSYMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE POWOŁANIA I MAKSYMALNY POZIOM DODATKU FUNKCYJNEGO, MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

I TABELA 3)

stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru

A. Stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw


Lp. Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze

(kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego

(kwota w złotych)

Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

6

1 Prezydent m.st. Warszawy 6 500 2 500
2 Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):
— powyżej 300 tys. mieszkańców 4 800-6 200 2 500
- do 300 tys. mieszkańców 4 800-6 200 2 100
3 Wójt, burmistrz w gminie:
— powyżej 100 tys. mieszkańców 4 800-6 200 2 100
— powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców 4 500-6 000 2 100
— do 15 tys. mieszkańców 4 200-5 900 1 900
4 Starosta w powiecie:
— powyżej 120 tys. mieszkańców 4 800-6 200 2 100
— powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 4 500-6 000 2 100
— do 60 tys. mieszkańców 4 200-5 900 1 900
5 Marszałek województwa w województwie:
— powyżej 2 mln mieszkańców 5 300-6 500 2 500
— do 2 mln mieszkańców 5 300-6 200 2 500

B. Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy


Lp. Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze

(kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego

(kwota w złotych)

Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

6

1 Burmistrz dzielnicy:
— powyżej 100 tys. mieszkańców 2 600-6 200 2 100
— do 100 tys. mieszkańców 2 400-6 000 2 000
2 Zastępca burmistrza dzielnicy:
— powyżej 100 tys. mieszkańców 2 400-6 000 2 100
— do 100 tys. mieszkańców 2 200-5 800 1 900
3 Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:
— powyżej 100 tys. mieszkańców 2 000-5 600 1 800
— do 100 tys. mieszkańców 1 900-5 400 1 700

II TABELA

pozostałe stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, w biurach związków jednostek samorządu terytorialnego, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru


Lp. Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych) Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)
1 2 3 4 5 6
1 Przewodniczący zarządu związku 2 400-5 600 8 - -
2 Zastępca przewodniczącego zarządu związku 2 200-4 800 7 - -
3 Pozostali członkowie zarządu związku 2 000 - 4 400 5 - -
4 Wicestarosta w powiecie: - - - -
- powyżej 120 tys. mieszkańców 2 400 - 5 600 8
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 2 200 -5 200 8
- do 60 tys. mieszkańców 2 000 - 4 800 7
5 Pozostali członkowie zarządu w powiecie: - - - -
- powyżej 120 tys. mieszkańców 2 200- 4 800 6
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 2 000 - 4 400 6
- do 60 tys. mieszkańców 1 900 - 4 000 6
6 Wicemarszałek w województwie: - - - -
- powyżej 2 mln mieszkańców 2 400 - 6 000 9
- do 2 mln mieszkańców 2 200 - 5 600 8
7 Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie: - - - -
- powyżej 2 mln mieszkańców 2 200 -5 600 8
- do 2 mln mieszkańców 2 000 -5 200 7

III TABELA

stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania


Lp. Stanowisko Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych) Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy(w latach)
1 2 3 4 5 6
1 Zastępca prezydenta m.st. Warszawy 6 000 9 wyższe2) 6
2 Skarbnik m. st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy), skarbnik (główny księgowy budiatu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. miaszkańców 6 000 9 według odrębnych przepisów
3 Zastępca prezydanta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)

5 600 9 wyższe2) 6
4 Zastępca wójta, burmistrza w gminie: - - wyższe2) 6
- powyżej 100 tys. mieszkańców 5 600 8
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców 5 200 8
- do 15 tys. mieszkańców 4 800 7
5 Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminach: - - według odrębnych przepisów
- powyżej 100 tys. mieszkańców 5 600 8
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców 5 200 8
- do 15 tys. mieszkańców 4 800 7
6 Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie: - powyżej 120 tys. mieszkańców 5 200 8 według odrębnych przepisów
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 4 800 7
- do 60 tys. mieszkańców 4 400 6
7 Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie: - - według odrębnych przepisów
- powyżej 2 mln mieszkańców 6 000 9
- do 2 mln mieszkańców 5 600 8

IV TABELA

Stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę

A. w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego


Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Sekretarz m. st. Warszawy Sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców XX wyższe2) 4
Sekretarz gminy XVII wyższe2) 4
2 Zastępca skarbnika:

- m.st. Warszawy

- miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

XVIII wyższe

ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne

3
3 Zastępca skarbnika gminy w gminach: - wyższe ekonomiczne

lub podyplomowe ekonomiczne

3
- powyżej 100 tys. mieszkańców XVI
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców XV
- do 15 tys. mieszkańców XV
4 Główny księgowy związku XVIII według odrębnych przepisów
5 Kierownik urzędu stanu cywilnego XVI według odrębnych przepisów
6 Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego,

komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

XIII wyższe2) 4
7 Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu) XV jak dla geodety gminnego
8 Geodeta gminny XIII według odrębnych przepisów
9 Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej XV
10 Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej XV
11 Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej XIV wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe 4
Stanowiska urzędnicze
1 Komornik XIII wyższe2)
średnie3)
4
2 Starszy poborca IX średnie3) 2
3 Poborca V średnie3) -

B. w starostwach powiatowych


Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Sekretarz powiatu XVII wyższe2) 4
2 Geodeta powiatowy XV według odrębnych przepisów
3 Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej XV
4 Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej XV
5 Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej XV wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe 4
6 Geolog powiatowy XV wyższe

geologiczne

5
7 Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów XV wyższe2) 5
8 Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XV według odrębnych przepisów 5
Stanowiska urzędnicze
1 Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XIII według odrębnych przepisów 2
2 Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) XIII

C. w urzędach marszałkowskich


Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Sekretarz województwa XX wyższe2) 4
2 Geolog wojewódzki XV wyższe

geologiczne

5
3 Geodeta województwa XVII według odrębnych przepisów
4 Kierownik wojewódzkiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej XVI

E. doradców i asystentów


Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

1 Doradca XVII wyższe2) 5
2 Asystent XI średnie -

F. we wszystkich urzędach


Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Naczelnik (kierownik, dyrektor) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej), rzecznik prasowy XV wyższe2) 5
główny księgowy, audytor wewnętrzny według odrębnych przepisów
inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wyższa geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe 4
2 Kierownik referatu (jednostki równorzędnej),

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

zastępca naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału (biura, departamentu)(jednostki równorzędnej)

XIII wyższe2) 4
3 Zastępca głównego księgowego XIV wyższe

ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne

3
Stanowiska urzędnicze
1 Radca prawny XIII według odrębnych przepisów
2 Główny specjalista XII wyższe2) 4
główny specjalista ds. BHP według odrębnych przepisów
3 Inspektor XII wyższe2) 3
4 Starszy specjalista, starszy informatyk XI wyższe2) 3
starszy specjalista ds. BHP według odrębnych przepisów
starszy geodeta, starszy kartograf wyższe geodezyjne i kartograficzne 3
5 Podinspektor, informatyk X wyższe
średnie3)
3
geodeta, wyższe geodezyjne i kartograficzne -
kartograf średnie geodezyjne i kartograficzne 3
6 Specjalista X średnie3) 3
specjalista ds. BHP według odrębnych przepisów
7 Samodzielny referent IX średnie3) 2
8 Referent prawny VIII wyższe prawnicze -
9 Referent prawno-administracyjny VIII wyższe prawnicze

lub administracyjne

-
10 Referent,

kasjer,

księgowy

IX średnie3) 2
11 Młodszy referent, młodszy księgowy VIII średnie3) -
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Pracownik IX stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych XII wyższe2) 3
XI wyższe2) -
2 Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych X średnie 3
IX średnie 2
VIII średnie -
3 Kierownik warsztatu, kierownik stacji obsługi X średnie 4
kierownik biblioteki jak dla stanowiska starszego bibliotekarza
4 Zastępca kierownika

warsztatu,

zastępca kierownika stacji obsługi, kierownik garażu

IX średnie 3
starszy bibliotekarz według odrębnych przepisów
5 Zaopatrzeniowiec VIII średnie 2
6 Kierownik magazynu, kierownik hali maszyn IX średnie3) 3
maszynistka klasy mistrzowskiej, dyspozytor taboru samochodowego, kontroler techniczny
sekretarka -
7 Kierownik kancelarii

głównej,

kierownik kancelarii tajnej,

kierownik archiwum,

kierownik centrali telefonicznej

VIII średnie3) 3
kancelista młodszy kancelista VII
starszy magazynier,

intendent,

starsza maszynistka

VIII
bibliotekarz według odrębnych przepisów
8 Archiwista,

starszy archiwista magazynier,

starsza telefonistka,

maszynistka,

teletypistka

VII średnie3) -
9 Telefonistka V podstawowe4) -
10 Pomoc administracyjna III średnie3)
11 Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły) I

podstawowe”

-
12 Kierowca autobusu X według odrębnych przepisów
rzemieślnik specjalista zasadnicze zawodowe5) 3
13 Kierowca samochodu ciężarowego IX według odrębnych przepisów
mechanik samochodowy, maszynista offsetowy, kserografiata

zasadnicze zawodowe5)

2
14 Konserwator, rzemieślnik wykwalifikowany, ślusarz-spawacz, elektryk, stolarz, tapicer, szklarz, malarz, introligator, palacz co. VIII zasadnicze zawodowe5) -
15 Kierowca samochodu osobowego VII według odrębnych przepisów
16 Operator urządzeń powielających VI podstawowe4) -
17 Robotnik gospodarczy V podstawowe4) -
18 Portier, szatniarz, dozorca, dźwigowy, woźny XV podstawowe4) -
19 Sprzątaczka III podstawowe4) -
20 Goniec II podstawowe4) -

G. w straży gminnej (miejskiej)


Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie

oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Komendant w gminach:
- powyżej 100 tys. mieszkańców
- do 100 tys. mieszkańców

XVI
XV
wyższe2) 5
2 Zastępca komendanta w gminach:
- powyżej 100 tys. mieszkańców
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
- do 15 tys. mieszkańców

XV
XIV
XIII
wyższe 4
3 Naczelnik XIII wyższe2) 4
4 Zastępca naczelnika XIII wyższe2) 4
5 Kierownik XIII wyższe2) 4
6 Zastępca kierownika XIII wyższe2) 3
Stanowiska urzędnicze
7 Starszy inspektor XII wyższe2)
średnie3)
3
6
8 Inspektor XII wyższe2)
średnie3)
2
5
9 Młodszy inspektor XI

wyższe2)
średnie3)

-
3
10 Starszy specjalista XI średnie 3
11 Specjalista Xl średnie3) 3
12 Młodszy specjalista X średnie3) 3
13 Starszy strażnik X średnie3) 3
14 Strażnik IX średnie3) 2
15 Młodszy strażnik VIII średnie3) 1
16 Aplikant VII średnie3) -

H. w samorządowych jednostkach organizacyjnych


Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

I. Wszystkie jednostki
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Dyrektor (kierownik) jednostki, naczelnik XIX wyższe2) lub według odrębnych przepisów 5 lub według odrębnych przepisów
2 Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki XVII wyższe2) 5
3 Główny księgowy XVI według odrębnych przepisów
4 Dyrektor biura, kierownik oddziału (filii), rejonowego(terenowego) oddziału XV

wyższe2)

5
5 Audytor wewnętrzny XV według odrębnych przepisów
6 Zastępca głównego księgowego XIV wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne 3
7 Naczelnik (kierownik) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania XII wyższe2) 5
8 Kierownik zespołu X

wyższe2)

5
9 Zastępca: naczelnika (kierownika) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), kierownika Biura Strefy Płatnego Parkowania X wyższe2) 4
10 Kierownik sekcji (zmiany, referatu) X

wyższe2)

4
Stanowiska urzędnicze
1 Główny: specjalista, programista XII

wyższe2)

5
główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy według odrębnych przepisów
2 Radca prawny XIII według odrębnych przepisów
3 Starszy inspektor wojewódzki XIV

wyższe2)

4
4 Inspektor wojewódzki XIII

wyższe2)

4
5 Starszy specjalista, starszy informatyk, starszy programista, starszy projektant, starszy specjalista-laborant, starszy technolog X

wyższe2)

5
starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy według odrębnych przepisów
6 Starszy rewident zakładowy IX wyższe2) S
7 Starszy inspektor powiatowy XI średnie3) i szkoła pomaturalna 4
8 Inspektor powiatowy X średnie3) 5
9 Starszy inspektor, informatyk,

projektant,

specjalista-laborant,

technolog

IX

wyższe2)

4
średnie3) 5
starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy według odrębnych przepisów
10 Specjalista,

programista, rewident zakładowy

VIII wyższe2) 4
średnie3) 5
11 Inspektor IX wyższe2) 2
średnie3) 4
inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy według odrębnych przepisów
12 Samodzielny referent, starszy księgowy VII wyższe2) 2
średnie3) 4
13 Starszy referent, starszy intendent, starszy laborant,

starszy statystyk, podinspektor, księgowy,

kasjer

VI wyższe2) -
średnie3) 2
14 Laborant, statystyk, planista, kosztorysant V średnie3) -
15 Referent V średnie3) -
16 Kierownik zespołu inspektorów nadzoru

kierownik nadzoru inwestorskiego

XIV wyższe2) i uprawnienia budowlana 7
17 Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego XIV 5
18 Inspektor nadzoru inwestorskiego XII wyższe2) i uprawnienia budowlane 4
średnie3) i uprawnienia budowlana 6
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Kierownik: zespołu magazynów, centralnego magazynu IX

wyższa”

3
średnie3) 5
2 Kierownik magazynu, zastępca kierownika: zespołu

magazynów, centralnego magazynu

VIII wyższe2) 2
średnie3) 4
3 Kierownik dyspozytorni XI średnie3) 5
4 Kierownik: warsztatu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówki VIII wyższe2) -
średnie3) 4
5 Kierownik powielarni VII wyższe2) -
średnie3) 4
6 Kierownik biblioteki X jak dla stanowiska starszego bibliotekarza
kierownik: świetlicy, klubu średnie3) 4
7 Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy IX według odrębnych przepisów
8 Kierownik punktu sprzedaży VIII średnie3) 4
9 Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych,

starszy recepcjonista, starszy magazynier,

zaopatrzeniowiec, operator sprzętu audiowizualnego, operator urządzeń, konserwator maszyn i urządzeń

VII średnie3) 1
zasadnicze zawodowe5) 2
10 Zastępca kierownika: magazynu, warsztatu VIII średnie3) 2
11 Starszy bibliotekarz IX według odrębnych przepisów
12 Maszynistka klasy

mistrzowskiej,

operator elektronicznych monitorów ekranowych

VI średnie3) 3
13 Kierownik: kancelarii, hali maszyn, archiwum VII średnie3) 2
14 Kierownik centrali telefonicznej VI średnie3) 2
15 Bibliotekarz V według odrębnych przepisów
16 Archiwista, kancelista

magazynier, intendent

V średnie3) 1
zasadnicze zawodowe5) 2
17 Starsza maszynistka V średnie3) -
18 Recepcjonista IV średnie3) 1

zasadnicze zawodowe5)

2
19 Introligator, operator urządzeń powielających, kontystka V średnie3) -
20 Sekretarka, maszynistka IV średnie3) -
21 Teletypistka, telefonistka IV średnie3) -
22 Pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna) III średnie3) -
23 Kierowca-operator maszyn specjalnych IX według odrębnych przepisów
24 Kierowca autobusu VII
25 Kierowca samochodu ciężarowego:

- powyżej 13 ton,

- od 3,5 do 13 ton,

- do 3,5 ton

VIIIVII V
26 Kierowca samochodu dostawczego VII
27 Kierowca samochodu towarowo-osobowego IX
28 Kierowca ciągnika V
29 Kierowca samochodu osobowego V
30 Kierowca transportu wewnętrznego rv
31 Starszy majster X wyższe2) 3
średnie3) i tytuł mistrza 5
32 Starszy mistrz IX wyższe2) 3
średnie3) i tytuł mistrza 4
33 Majstar IX średnie3) 3
34 Mistrz VII średnie3) i tytuł mistrza 3
35 Laśniczy IX średnie zawodowe 3
36 Rzemieślnik specjalista VII średnie zawodowe 4
zasadnicze zawodowe5)
37 Maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inna) VII średnie zawodowe 1
zasadnicze zawodowe5) i uprawnienia kwalifikacyjne
38 Kuchmistrz-szef kuchni VIII średnie3) 4
39 Sprzedawca, bufetowy IX zasadnicze zawodowe5) 3
40 Starszy rzemieślnik (starszy: murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz i inne), starszy konserwator, robotnik wysoko wykwalifikowany VI średnie zawodowe 3
zasadnicze zawodowe5)
41 Kanalarz, wulkanizator VI zasadnicze zawodowe -
42 Drwal VI podstawowe4)
43 Motorniczy VIII według odrębnych przepisów
44 Dyspozytor, kontroler ruchu VIII zasadnicze zawodowe5) 3
45 Szef kuchni VII średnie zawodowa 4
zasadnicze zawodowe5) i tytuł mistrza
46 Rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne), konserwator, robotnik wykwalifikowany V średnie zawodowe
zasadnicze zawodowe5)


47 Kelner VII zasadnicze zawodowe -
podstawowe4) 2
48 Starsza pokojowa V podstawowe4) 3
49 Kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania VII średnie3) 2
50 Pomoc rzemieślnika, pomoc kuchenna,

robotnik do prac ciężkich, palacz kotłowy

IV zasadnicze zawodowe5) -
podstawowe4)
51 Palacz co. IV podstawowe i kurs dla palaczy co. -
52 Robotnik: zajezdniowy, manewrowy-przetokowy VI podstawowe i wyszkolenie kursowe -
53 Praczka, szwaczka, prasowaczka, detaszer, maglarz VI podstawowe4) -
54 Robotnik gospodarczy (magazynowy),

powielaczowy

II zasadnicze zawodowa -
podstawowe4)
55 Sprzedawca biletów, wydawca paliw VI zasadnicze zawodowe -
podstawowe4)
56 Pokojowa,

łazienny,

kąpielowy,

robotnik do pracy lekkiej,

wozak

IV podstawowe4) -
57 Starszy: portier, woźny, szatniarz, dozorca III podstawowe4) -
58 Pilot zajezdniowy IV podstawowe i wyszkolenie kursowe -
59 Portier, szatniarz, dozorca, dźwigowy, woźny, sprzątaczka laboratoryjna, pomoc palacza co. II podstawowe4) -
60 Sprzątaczka I podstawowe4) -
61 Goniec II podstawowe4) -
62 Robotnik 1 podstawowe4) -
63 Starszy lekarz XVII według odrębnych przepisów
64 Lekarz XV
64a Psycholog XIV według odrębnych przepisów
logopeda wyższe2)
65 Starsza pielęgniarka XII według odrębnych przepisów
66 Pielęgniarka XI
Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub

prac interwencyjnych

1 Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyj nych X wyższe2) 5
VIII wyższe2) 4
średnie 5
VII wyższe2) 2
średnie 4
2 Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych VI wyższe2) -
V średnie 2
II. Urzędy pracy
Stanowiska urzędnicze
1 Doradca zawodowy XII wyższe rok w zakresie poradnictwa zawodowego
doradca zawodowy — stażysta IX wyższe
średnie 1
2 Pośrednik pracy VIII wyższe rok w zakresie pośrednictwa pracy
pośrednik pracy — stażysta VII wyższe
średnie 1
3 Specjalista do spraw programów XI wyższe rok w zakresie przygotowania, realizacji

i oceniania realizacji programów rynku pracy

specjalista do spraw programów — stażysta IX wyższe
średnie 1
4 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego XII wyższe rok w zakresie organizacji szkoleń
specjalista do spraw rozwoju zawodowego — stażysta IX wyższe
średnie 1
5 Lider klubu pracy X średnie rok w zakresie pomocy

w aktywnym poszukiwaniu pracy

lider klubu pracy — stażysta VIII średnie 1
6 Doradca EURES

w wojewódzkim urzędzie pracy

XII wyższe oraz spełnienie

wymagań zawartych w odrębnych procedurach, określonych przez Komisję Europejską 1)

rok w zakresie

pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego

asystent EURES

w wojewódzkim urzędzie pracy

IX wyższe
średnie 1
7 Specjalista ds. rejestracji VII wyższe 1
średnie 2
8 Specjalista ds. ewidencji i świadczeń VII wyższe 1
średnie 2
9 Specjalista ds. analiz rynku pracy VII wyższe 1
średnie 2
10 Specjalista ds. aktywizacji VII wyższe 1
średnie 2
11 Referent ds.: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji VII średnie
III. Jednostki organizacyjna pomocy społecznej oraz contra integracji społecznej
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Główny administrator XV wyższe2) 5
Stanowiska urzędnicze
1 Koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej XIV wyższe2) 3
2 Starszy administrator XIII wyższe2) 3
średnie3) 6
3 Administrator XII wyższe2) _
średnie3) 4
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Główny specjalista XVI wyższe specjalistyczne (np. pedagog, logopeda, psycholog) 5
wyższe według odrębnych

przepisów i specjalizacja II

stopnia w zawodzie pracownik socjalny

6
2 Starszy lekarz XVII według odrębnych przepisów
3 Starszy wychowawca-koordynator XVI według odrębnych przepisów 5
psycholog
pedagog 3
4 Starszy apaojaliata pracy soejalnaj - koordynator XV wyższa według odrębnych przepisów 5
dyplom pracownika

socjalnago i spacjalizacja II

stopnia w zawodzia pracownik socjalny

5 Starszy wychowawca XV według odrębnych przepisów 4
starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego wyższe według odrębnych przepisów 4
średnie według odrębnych przepisów 7
5a Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej XV według odrębnych przepisów 5
5b Starszy asystent rodziny XIV wyższe według odrębnych przepisów 5
średnie według odrębnych przepisów 8
6 Starazy apaojaliata pracy soejalnaj xrv wyższa według odrębnych przepisów 5
dyplom pracownika

socjalnago i spacjalizacja II

stopnia w zawodzia pracownik socjalny

7 Konsultant XIV wyższe2) 3
8 Lakarz XV według odrębnych przepisów
9 Kierownik zaapołu pielęgniarek XIV
10 Starszy spaojaliata pracy z rodziną XIV wyższa padagogiczna, psychologiczna lub na kierunku nauki o rodzinie 5
11 Wychowawca XIV według odrębnych przepisów 2
wychowawca w placówce wsparcia dziennego wyższe według odrębnych przepisów 2
średnie według odrębnych przepisów 5
12 Starasy: tarapauta, specjalista reintegracji zawodowej XIV wyższe2) 5
13 Kapalan XV według odrębnych przepisów
13a Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej XIV według odrębnych przepisów 2
13b Asystent rodziny XIII wyższe według odrębnych przepisów 2
średnie według odrębnych przepisów 5
14 specjalista pracy socjalnej XIII wyższa według odrębnych przepisów 3
dyplom pracownika

socjalnago i spacjalizacja

I stopnia w zawodzia pracownik socjalny

15 specjalista pracy z rodziną XIII wyższa pedagogiczna, psychologiczna lub na kierunku nauki o rodzinie 3
16 Tarapauta, specjalista reintegracji zawodowaj XIII wyższa2) -
17 Młodszy wychowawca,

młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego

XIII według odrębnych przepisów -
18 Starszy pracownik socjalny XII według odrębnych przepisów 5
starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej dyplom w zawodzie
starszy opiekun osoby starszej
19 Starsza pielęgniarka, położna XII według odrębnych przepisów
20 Starszy tachnik fizjotarapii XIII średnie medyczne 5
21 Starszy opiekun dziecięcy XII według odrębnych przepisów
starszy instruktor terapii zajęciowej średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności 5
starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych średnie
starszy instruktor reintegracji zawodowej średnie zawodowe
21a Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, młodszy asystent rodziny XI według odrębnych przepisów
22 Pracownik socjalny XI według odrębnych przepisów -
23 Starszy tachnik, starszy masażysta XII średnia madyczna 5
średnia i dyplom masażysty
24 Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej XX dyplom w zawodzia -
starszy opiakun średnie3) 5
szkoła asystentak medycznych
25 Pielęgniarka, położna XI według odrębnych przepisów
starszy diatatyk średnia madyczna 1
starsza opiakunka środowiskowa dyplom w zawodzia 5
26 Opiekun dziecięcy XI według odrębnych przepisów
technik fizjoterapii średnie medyczne
instruktor terapii zajęciowej średnie i policealna

szkoła odpowiedniej specjalności

instruktor ds. kulturalno-oświatowych średnie
instruktor reintegracji zawodowej średnie zawodowe
27 Tachnik, diatatyk XI średnia madyczna
starszy asystent osoby niepełnosprawnej dyplom w zawodzia 5
28 Masażysta X szkoła masażystów -
opiakunka środowiskowa, opiekun medyczny dyplom w zawodzia
29 Aspirant pracy aocjalnaj IX średnie3) -
starszy sanitariusz średnie3), kura specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny
30 asystent osoby niapwłnosprawnej - dyplom w zawodzie 1
opiekun VII średnie3) -
szkoła asystentek medycznych
opiekun w ośrodku pomocy społecznej podstawowe4)
31 Instruktor terapii VII średnie i kurs specjalistyczny
sanitariusz podstawowe, kurs

specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny

32 Młodszy opiekun V średnie3) -
szkoła asystentek medycznych
młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej podstawowe4)
IV. Powiatowa zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Stanowiska urzędnicze
1 Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XIII według odrębnych przepisów 2
2 Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) XIII
V. Jednostki działające w zakresie oświaty
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Kierownik biura warsztatowego, kierownik stacji obsługi samochodów, kierownik budowy XVI

wyższe2)

7
2 Kierownik obiektów sportowych XIII wyższe2) 7
3 Kierownik gospodarczy XIII wyższe2) 2
średnie3) 6
4 Sekretarz szkoły XII średnie3) 5
5 Starszy ratownik IX średnie3) 4
6 Dietetyczka X średnie3) 4
7 Ratownik VIII średnie3) 2
8 Młodszy ratownik VII średnie3) -
9 Pomoc nauczyciela VI podstawowe4) -
10 Rolnik hodowca VII zasadnicze zawodowe5) -
11 Robotnik szklarniowy VI zasadnicze zawodowe5) -
12 Robotnik budowlany V umiejętność wykonywania pracy -
13 Robotnik polowy IV umiejętność wykonywania pracy -
14 Opiekun dzieci i młodzieży

(w czesie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnie w drodze do i ze szkoły)

I podstawowe4) -
VI. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Kierownik administracji domów mieszkalnych XIV

wyższe2)

5
- Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Starszy dyspozytor XIII wyższe2) 5
2 Geodeta, geolog XII

wyższe2)

4
3 Administrator budynków mieszkalnych, administrator targowiska X

zasadnicza zawodowe”

-
4 Administrator cmentarza VIII podstawowe4)
5 Ekspedytor V

zasadnicze zawodowe5)

2
6 Ogrodnik terenów zielonych VI zasadnicze zawodowe5) -
7 Dozorca cmentarza, grabarz III podstawowe4)
VII. Zakłady oczyszczania
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Główny inżynier XVI

wyższe2)

5
2 Starszy dyspozytor XIV wyższe2) 2
3 Dyspozytor XIII średnie3) 2
4 Kontroler eksploatacji XIII wyższe2) 5
średnie3) 6
VIII. Zakłady wodociągów i kanalizacji
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Inżynier utrzymania ruchu XIII wyższe2) 5
2 Odczytywacz wodomierzy-inkasent VII podstawowe4) -
3 Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego VI

zasadnicze zawodowe5)

-
IX. Zakłady energetyki cieplnej
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Kierownik pogotowia technicznego XV wyższe2) 6
2 Kierownik ciepłowni XV wyższe2) 6
3 Kierownik bazy XIV

wyższe2)

6
4 Starszy dyspozytor mocy XIV

wyższe2)

6
5 Starszy dyspozytor pogotowia technicznego XIV wyższe2) 5
6 Kierownik kotłowni XIII

wyższe2)

4
7 Kierownik przepompowni XIII wyższe2) 4
8 Dyspozytor mocy XIII

wyższe2)

4
średnie3) 5
9 Weryfikator dokumentacji technicznej VIII wyższe2) 4
średnie3) S
X. Zakłady komunikacyjna
Stanowiska pomocnicza i obsługi
1 Dyspozytor, kontroler ruchu VII średnie3) 3
2 Motorniczy tramwaju, kierowca autobusu IX według odrębnych przepisów
3 Kontroler biletowy VI średnie3) 2
4 Pilot zajazdniowy IV wyszkolenie kursowe -
XI. Żagluga Świnoujska
Stanowiska pomocnicza i obsługi
1 Szef eksploatacji XV wyższe2) 6
2 Dyspozytor VIII średnie3) 3
3 Gospodarz hotelu VI średnie3) 2
4 Cumownik II podstawowe4)

5 Kapitan statku X według odrębnych przepisów
6 Mechanik statku IX
7 Oficer mechanik wachtowy IX
8 Oficer elektryk IX
9 Oficer wachtowy VIII
10 Starszy marynarz VII
11 Motorzysta VII
12 Marynarz III
13 Młodszy motorzysta II
14 Młodszy marynarz II
XII. Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Stanowiska pomocnicza i obsługi
1 Kierownik cmentarza XV wyższe2) 5
2 Zastępca kiarownika cmantarza XIII wyższe2) 3
średnie3) 5
3 Oparator urządzań kremacyjnych XII średnie3) 5
XIII. Zespoły usług projektowych
Stanowiska urzędnicze
1 Starszy inapaktor fachowego poradniatwa XIV wyższe2) 5
2 Inapaktor faohowago poradnictwa X

wyższa”

4
3 Starszy inspektor do spraw wycen X wyższe2) 2
średnie3) 4
4 Inapaktor do spraw wycen IX średnie3) 3
XIV. Jadnostki planowania przestrzennego
Stanowiska urzędnicze
1 Sanaralny projaktant XVI wyższe2) S
2 Główny projaktant XV

wyższe2)

5
3 Starszy kartograf XII wyższa gaodazyjna i kartograficzna 5
4 Plastyk XI wyższe2) 3
5 Starszy aaystant, fotograf XI wyższe2)
średnie3)
3 5
kartograf wyższa gaodazyjna i kartograficzna średnia gaodazyjna i kartograficzna 3

5

6 Aaystant VIII średnie3)
XV. Ośrodki dokumantacji gaodazyjnaj i kartograficznaj
Stanowiska urzędnicze
1 Kiarownik pracowni XV wyższa gaodazyjna i kartograficzna oraz uprawniania zawodowa 7
2 Główny spacjalista XIV 5
3 Starszy: gaodata, kartograf XIII wyższa gaodazyjna i kartograficzna 3
średnia gaodazyjna i kartograficzna 6
4 Gaodata, kartograf XII wyższa gaodazyjna i kartograficzna 2
średnia gaodazyjna i kartograficzna 4
5 Młodszy: gaodata, kartograf IX wyższa gaodazyjna i kartograficzna 1
średnia gaodazyjna i kartograficzna 2
Stanowiska pomocnicza i obsługi
1 Poligraf-specjalista, fototechnik-spacjalista IX zasadnicze zawodowe5) 2
XVI. Biura gaodazji i taranów rolnych, taranowa zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych, zarządy aalioraeji i urządzań wodnych
Stanowiska urzędnicze
1 Kierownik grupy robót XV wyższe2) S
2 Szaf produkcji XV wyższe2) 7
3 Główny technolog XIII

wyższe2)

7
4 Starszy inspaktor fachowego poradnictwa XIV wyższe2) 7
5 Kierownik prac geodezyjnych i kartograficznych XIV wyższa geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe 7
6 Geodeta-specjalista, klasyfikator gleb-spacjalista XIII wyższe geodezyjne

i kartograficzna

5
7 Kierownik robót XIV wyższe2) 4
8 Starszy: geodeta, klasyfikator gleb XII wyższa geodezyjne i kartograficzne 3
9 Geodeta, klasyfikator gleb XI wyższe geodezyjne i kartograficzne -
średnie geodezyjne i kartograficzne 3
10 Inspektor fachowego poradnictwa XI wyższe2) 7
Stanowiska pomocnicza i obsługi
1 Poligraf-specjalista reprodukcji XI średnie zawodowe 6
2 Kierownik statku kategorii III X średnie zawodowe 6
3 Asystent VIII wyższe2) -
średnie3) 2
4 Fototechnik-specjalista reprodukcji map i dokumentacji, starszy poligraf X średnie zawodowe 6
5 Starszy fototechnik, poligraf IX średnie zawodowa 3
6 Starszy kreślarz IX średnie3) 3
7 Mechanik maszyn na statku VIII zasadnicze zawodowe5) 6
8 Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych, operator budowli piętrzących VI zasadnicze zawodowe5) oraz odpowiednia uprawniania 1
9 Fototechnik VIII średnie zawodowe 3
10 Kreślarz VIII średnie3) 2
11 Stermotorzyata VII odpowiednie wyszkolenie w zawodzie 1
12 Bosman, sternik VI według odrębnych przepisów
13 Starszy marynarz V
14 Marynarz IV
15 Konserwator aparatury laboratoryjnej IX średnie zawodowa oraz uprawnienia specjalistyczne 3
16 Rolnik hodowca VII zasadnicze zawodowe5) -
17 Robotnik szklarniowy VI zasadnicze zawodowe5) -
18 Starszy pomiarowy VI umiejętność wykonywania zawodu 2
19 Młodszy fototechnik VI 1
20 Pomiarowy V -
21 Robotnik polowy IV umiejętność wykonywania pracy -
XVII. Zarządy dróg wojewódzkich, rajony dróg wojawódzkich, zarządy dróg powiatowych, zarządy dróg miejskich, nostów i ulic, gospodarstwa pomocnicza
Stanowiaka pomocnicza i obsługi
1 Inżynier ruchu XVIII wyższe2) 7
2 Słowny inżynier XVII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

6
3 Główny mechanik XVII

wyższe2)

6
4 Kierownik służby interwencyjnej XVI

wyższe2)

5
5 Kierownik pracowni projektowej XV

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

5
6 Kierownik laboratorium woj ewódzkiego XV

wyższe2)

5
7 Kierownik: zakładu produkcyjnego, bazy sprzętu i transportu XII

wyższe2)

3
średnie3) 5
8 Kierownik pracowni w wojewódzkim laboratorium drogowym XIV

wyższe2)

3
średnie3) 5
9 Kierownik robót, kierownik wytwórni XII wyższe2) oraz uprawnienia budowlane 3

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

5
10 Starszy projektant XIII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

3
średnie3) oraz uprawnienia budowlana 6
11 Starszy dyspozytor XI wyższe2) 3
średnie3) 5
12 Dyspozytor X średnie3) 3
13 Asystent inspektora nadzoru X

wyższe2)

2
średnie3) 4
XVIII. Ośrodki sportu i rekraacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa
Stanowiska pomocnicza i obsługi
1 Kierownik stajni-trener XIII

wyższe2)

3
średnie3) 5
2 Menedżer sportu XV

wyższe2)

2
średnie3) 4
3 Sanitariusz weterynaryjny X średnie zawodowe 3
4 Dżokej, podkuwacz VI podstawowe4) -
5 Starszy jeździec rv podstawowe4) -
6 Kandydat dżokejski v podstawowe4)
7 Praktykant dżokejski IV podstawowe4) -
8 Jeździec II podstawowe4) - _
9 Kapitan jachtu o długości powyżej 21 m XIV

wyższe2)

4
średnie3) 6
10 Kapitan jachtu o długości do 21 m XIII wyższe2) 4
średnie3) 6
11 Starszy oficer, kierownik maszyn jachtu XIII

wyższe2)

4
średnie3) 6
12 Kierownik wyszkolenia żeglarskiego XIII wyższe2) 6
13 Oficer jachtu XII wyższe2) 2
średnie3) 4
14 Bosman jachtu VIII średnie3) 2
15 Montażysta jachtu, kucharz jachtu, intendent jachtu IX zasadnicze zawodowe5) 2
16 Instruktor ratownictwa XIII średnie3) 6
17 Starszy ratownik XII średnie3) 4
18 Ratownik XI średnie3) 2
19 Młodszy ratownik VIII podstawowe4)
20 Menedżer sportu Traner klasy mistrzowskiej XIX według odrębnych przepisów
21 Traner klasy pierwszej XVII
22 Traner klasy drugiej XIV
23 Spacjalista: dyscypliny sportu, sportu osób niepełnosprawnych, odnowy biologicznaj, rakreacji ruchowej XIV jak dla stanowiska instruktora w Ip. 24
24 Instruktor: dyscypliny sportu, sportu osób niapałnosprawnych, odnowy biologicznaj, rakreacji ruchowej XI według odrębnych przepisów
25 Główny machanik, główny anargatyk XIV wyższe2) 5
26 Kapitan jachtu, oficar jachtu XII wyższe2) 4
27 Kiarownik-gospodarz obiaktu: aportowago, turys tycznego, rakraacyjnago, miaszkalnago XI średnie3) 4

28

Informator turystyczny IX średnie3) 3
29 Starszy: masztalarz, bosman VII średnie3) 3
30 Pracownik zapłaczą sportowago: koniuszy, stajanny, sprzatowy, przystaniowy, konsarwator urządzeń sportowych, obsługi basenu kapięlowego, lodowiska, stadionu, przystani i inne VI zasadnicze zawodowe5) 2
XIX. Zakłady naprawcza sprzatu medycznego, zakłady tachniki madyccnaj
Stanowiska pomocnicza i obsługi
1 Główny tachnolog XVII wyższa2) 5
2 Kierownik wydziału konstrukcyjnago XVI wyższa2) 5
3 Szef produkcji XV wyższa2) 5
4 Kierownik grupy robót XV wyższa2) 4
5 Rzecznik patentowy XIV według odrębnych przepisów
6 Starszy konserwator sprzętu medycznego XIV średnia tachniczna 5
7 Konsarwator sprzętu medycznego XIII średnie tachniczne 3
zasadnicze zawodowe5) 6
8 Młodszy konserwator sprzętu medycznego VIII zasadnicze zawodowe lub podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego -
XX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczna
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Szef produkcji, główny technolog XV wyższe2) 5
2 Główny mechanik XIV wyższe2) 5
3 Starszy konserwator sprzętu ortopedycznego XII średnie techniczne 5
4 Konserwator sprzętu ortopedycznego XI średnie techniczne 2
zasadnicze zawodowe5) 3
5 Ortopeda przymiarkowy X średnie techniczne -
zasadnicze zawodowe5) 3
6 Bandazyata ortopedyczny, stolarz ortopedyczny, cholewkarz ortopedyczny, modelarz ortopedyczny w gipsie, formowacz, ortopeda-mechanik, przymiarkowy obuwia ortopedycznego IX zasadnicze zawodowe5) -
7 Krojczy skór i tkanin, obuwnik ortopedyczny, modelarz form obuwia ortopedycznego VIII zasadnicze zawodowe5) -
8 Gorseciarz VI podstawowe i przeszkolenie zawodowe -
XXI. Izby wytrzeźwień
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Starszy lekarz XVIII według odrębnych przepisów
2 Lekarz XVI
3 Starszy felczer, felczer XIV
4 Starsza pielęgniarka XIII
5 Pielęgniarka XII
6 Depozytariusz X według odrębnych przepisów 2
7 Opiekun zmiany IX -
8 Porządkowy VIII podstawowe4) -
XXII. Schroniska dla zwierząt
Stanowiska pomocnicza i obsługi
1 Lekarz weterynarii XV według odrębnych przepisów
2 Starszy technik weterynarii XI średnie zawodowe 5
3 Technik weterynarii IX średnie zawodowe -
4 Opiekun zwierząt VI podstawowe4) 2
5 Młodszy opiekun zwierząt V podstawowe4) -
XXIII. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów kooninalnych
Stanowiska pomocnicza i obsługi
1 Kierownik produkcji, kierownik zaplecza technicznego, dyżurny inżynier ruchu XIV wyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne 5
2 Słowny specjalista XIV
3 Kierownik kompostowni XI

wyższe2)

3
średnie3) 5
4 Starszy specjalista-inspektor nadzoru X wyższe*' oraz uprawnienia dozorowe energetyczne 4
5 Mistrz ruchu VIII

średnie3) oraz uprawnienia dozorowe

3
6 Specjalista-inspektor nadzoru XIII wyższe2) 2
średnie3) oraz uprawnienia dozorowe 5
7 Mistrz segregacji, mistrz kompostowni VII średnie3) 3
8 Operator urządzeń energetycznych VII średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne 1
zasadnicze zawodowe5) oraz

uprawnienia eksploatacyjne energetyczne

3
9 Dyżurny automatyk VII średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyj ne energetyczne 1
10 Obchodowy urządzeń energetycznych, dyżurny elektryk, dyżurny chemik-obchodowy, dyżurny ślusarz, operator urządzeń dźwignicowych, operator urządzeń kompostowni, operator urządzeń segregacji, operator urządzeń produkcji kruszyw VII

średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne

1
zasadnicze zawodowe5) oraz

uprawnienia eksploatacyj ne energetyczne

3
11 Operator sprzętu ciężkiego VI zasadnicze zawodowe5) oraz uprawnienia kl. III 1
12 Wagowy VI średnie3) -
XXIV. Pracownicy parków krajobrazowych
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Zastępca dyrektora XVII według odrębnych przepisów
2 Kierownik zespołu do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

XII
3 Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego XII
4 Kierownik sekcji X wyższe2) 1
Stanowiska urzędnicze
1 Główny specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

XII

według odrębnych przepisów
2 Kustosz

XII

według odrębnych przepisów
3 Radca prawny XII
4 Starszy specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

X
5 Starszy specjalista X wyższe2) 4
6 Starszy księgowy IX

wyższe2)
średnie3)

1
3
7 Specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

VII według odrębnych przepisów
8 Specjalista VII wyższe2) 3
9 Adiunkt VII wyższe2) 1
10 Samodzielny referent IV średnie3) 4
11 Księgowy III średnie3) 2
12 Starszy referent III średnie3) 2
13 Referent I średnie3) -
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Starszy strażnik

III

według odrębnych przepisów
2 Strażnik 1
3 Sekretarka 1 średnie3) -
XXV. Żłobki i kluby dziecięce
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Dyrektor: zespołu żłobków, klubów dziecięcych XIX według odrębnych przepisów
2 Dyrektor żłobka, kierownik klubu dziecięcego XVIII
Stanowiska pomocnicze obsługi
1 Starsza: pielęgniarka, położna, starszy opiekun VIII według odrębnych przepisów
Starszy: terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, dietetyk wyższe2)
średnie3)
— 3
2 Pielęgniarka, położna, opiekun VI według odrębnych przepisów
Terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, dietetyk średnie3)
3 Młodszy opiekun V według odrębnych przepisów

1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy. Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.

3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.

5) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.


3) Tabela w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 958), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1218), które weszło w życie z dniem 23 października 2013 r., oraz przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.