ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 286, poz. 2870) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W przypadku wniosków złożonych w 2005 r. kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzje w sprawie przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania przez Agencję akredytacji w zakresie zadania — wspieranie gospodarstw niskotowarowych, realizowanego w ramach planu rozwoju obszarów wiejskich.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64.