ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 maja 2005 r. W sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych

Na podstawie art. 185 ust. 12 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość, terminy i sposób uiszczania rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, zwane dalej „opłatami”, przez:

1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane — na własne potrzeby,

2) organy i jednostki organizacyjne nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych — na własne potrzeby,

3) organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych — w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki na potrzeby Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej,

4) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego — na własne potrzeby,

5) jednostki organizacyjne Agencji Wywiadu — na własne potrzeby,

5a) jednostki organizacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego — na własne potrzeby,

6) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych — na własne potrzeby,

7) jednostki organizacyjne Służby Więziennej — na własne potrzeby,

8) komórki organizacyjne przeprowadzające czynności wywiadu skarbowego, które wchodzą w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej nadzorowanych lub podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych — na własne potrzeby

— zwane dalej „podmiotami”.

§ 2. 1. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, roczną opłatę w wysokości 300 000 zł.

2. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 2–4 i 5a, roczną opłatę w wysokości:

1) w zakresie częstotliwości poniżej 30 MHz — w kwocie zryczałtowanej 12 000 zł;

2) w zakresie częstotliwości 30 MHz—2 000 MHz:

a) za każde 25 kHz widma radiowego — 200 zł,

b) za jeden kanał dla linii radiowych niezależnie od długości relacji, liczby przęseł oraz szerokości kanału — 1 500 zł;

3) w zakresie częstotliwości powyżej 2 000 MHz za jeden kanał niezależnie od długości relacji, liczby przęseł oraz szerokości kanału — 1 500 zł.

3.  Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 5, roczną opłatę w wysokości 5 000 zł.

4. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 6, roczną opłatę w wysokości 77 500 zł.

5. Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 7, roczną opłatę w wysokości 30 000 zł.

6.  Ustala się dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 8, roczną opłatę w wysokości 10 700 zł.

§ 3. W przypadku dysponowania kanałem radiowym na tym samym obszarze przez więcej niż jeden podmiot posiadający prawo do dysponowania (współwykorzystywania) częstotliwością, każdy z tych podmiotów wnosi opłatę w wysokości 50 % opłaty rocznej.

§ 4. Za prawo do dysponowania częstotliwością w celu:

1) przeprowadzenia badań,

2) przeprowadzenia eksperymentów,

3) zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji

— podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2–4 i 5a, uiszczają opłatę w wysokości 50 % kwoty równej iloczynowi liczby miesięcy w okresie objętym prawem do dysponowania częstotliwością i 1/12 opłaty rocznej.

§ 5.1. Opłatę roczną uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej 1/4 opłaty rocznej do końca stycznia, kwietnia, lipca i października danego roku. Podmiot może uiszczać opłatę roczną jednorazowo za cały rok do końca lutego danego roku albo w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej do końca lutego i sierpnia danego roku.

2. W przypadku wydania decyzji ustalającej prawo do dysponowania częstotliwością w trakcie kwartału, opłatę za ten kwartał uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby miesięcy objętych w danym kwartale decyzją o prawie do dysponowania częstotliwością i 1/12 opłaty rocznej.

3. Za okresowe, krótsze niż kwartał, prawo do dysponowania częstotliwością opłatę uiszcza się jednorazowo w kwocie równej iloczynowi liczby miesięcy występujących w okresie objętym prawem do dysponowania częstotliwością i 1/12 opłaty rocznej.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz § 4, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej prawo do dysponowania częstotliwością.

5. Minimalna opłata za okresowe prawo do dysponowania częstotliwością wynosi 1/12 opłaty rocznej.

6. Przepisów ust. 2—5 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, 5 i 6—8.

§ 6. Opłaty wnosi się na rachunek bieżący dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 7. W przypadku uiszczenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych (Dz. U. Nr 204, poz. 1976), opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością za III i IV kwartał 2005 r. w wysokości wyższej niż określona w niniejszym rozporządzeniu, nadpłatę uiszczonej opłaty zalicza się na poczet przyszłych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością lub zwraca na wskazany przez podmiot rachunek bankowy.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych (Dz. U. Nr 204, poz. 1976), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.