ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 58, poz. 554).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.