ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie

Na podstawie art. 103a ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 i Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej, o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Przedsiębiorca uznający, że spełnia warunki, o których mowa w art. 103a ust. 1 lub 2 ustawy, może wystąpić do Prezesa Urzędu z pisemnym wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej, zwanym dalej „wnioskiem”. Prezes Urzędu potwierdza datę i godzinę wpływu wniosku.

2. Przedsiębiorca może złożyć wniosek również ustnie do protokołu. Sporządzający protokół pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opatruje go datą i godziną.

3. Na prośbę przedsiębiorcy Prezes Urzędu informuje go, czy w tej samej sprawie wpłynął już wniosek innego przedsiębiorcy.

§ 3. 1. Przedsiębiorca załącza do wniosku informację wystarczającą do wszczęcia postępowania antymonopolowego lub dowód umożliwiający albo w istotny sposób przyczyniający się do wydania decyzji, o której mowa w art. 9 lub 10 ustawy.

2. Do wniosku przedsiębiorca załącza także:

1) oświadczenie o zaprzestaniu uczestnictwa w zakazanym porozumieniu, określające termin zaprzestania;

2) oświadczenie, że przedsiębiorca składający wniosek nie był inicjatorem zawarcia porozumienia i nie nakłaniał innych przedsiębiorców do uczestnictwa w porozumieniu – w przypadkach określonych w art. 103a ust. 1 ustawy.

3. Przedsiębiorca może załączyć do wniosku również inne dowody lub informacje, jeżeli uzna je za wskazane lub konieczne. Jeżeli przedsiębiorca nie dysponuje w chwili złożenia wniosku niektórymi z takich dowodów lub informacji, może załączyć do wniosku ich wstępny opis.

§ 4. Jeżeli Prezes Urzędu stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, a w szczególności brak jest załączników, o których mowa w § 3, lub wniosek zawiera braki formalne, niezwłocznie wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia. W razie nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie Prezes Urzędu zwraca przedsiębiorcy wniosek wraz z załącznikami.

§ 5. 1. Jeżeli na podstawie analizy wniosku Prezes Urzędu uzna, że przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych w art. 103a ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 ustawy, Prezes Urzędu niezwłocznie zawiadamia przedsiębiorcę o nieuwzględnieniu wniosku.

2. W przypadkach określonych w ust. 1, na żądanie przedsiębiorcy zwraca się dokumenty załączone do wniosku.

§ 6. 1. Jeżeli na podstawie analizy wniosku Prezes Urzędu uzna, że przedsiębiorca może spełniać warunki określone w art. 103a ust. 1 lub 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamia o tym pisemnie przedsiębiorcę. W zawiadomieniu tym Prezes Urzędu informuje jednocześnie, że uznanie spełnienia powyższych warunków ma charakter wstępny i będzie podlegać weryfikacji w toku postępowania antymonopolowego oraz poucza o skutkach prawnych braku lub niewłaściwej współpracy z Prezesem Urzędu, o której mowa w art. 103a ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu informuje ponadto o kolejności, w jakiej wniosek wpłynął do Prezesa Urzędu.

§ 7. W razie zwrotu wniosku lub w przypadku jego nieuwzględnienia wniosek ten nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kolejności złożonych wniosków dla celów stosowania art. 103a ust. 1–4 i art. 103b ustawy.

§ 8. 1. Przedsiębiorca może cofnąć wniosek w każdej chwili przed wydaniem przez Prezesa Urzędu decyzji w sprawie zakazanego porozumienia, którego wniosek dotyczy.

2. Cofnięcie wniosku nie ma wpływu na zmianę kolejności pozostałych złożonych wniosków. Materiał dowodowy załączony do wniosku pozostawia się w aktach sprawy.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.