ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573) w załączniku do rozporządzenia „Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)” w części dotyczącej poziomu 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) wyrazy „Szczucin 5.2.12.24.04.07.2” zastępuje się wyrazami:

„Szczucin                    5.2.12.24.04.07.3

Szczucin — miasto           5.2.12.24.04.07.4

Szczucin — obszar wiejski 5.2.12.24.04.07.5”;

2) wyrazy „Bobowa 5.2.12.22.05.03.2” zastępuje się wyrazami:

„Bobowa                    5.2.12.22.05.03.3

Bobowa — miasto           5.2.12.22.05.03.4

Bobowa — obszar wiejski 5.2.12.22.05.03.5”;

3) wyrazy „Brzostek 5.3.18.36.03.02.2” zastępuje się wyrazami:

„Brzostek                    5.3.18.36.03.02.3

Brzostek — miasto           5.3.18.36.03.02.4

Brzostek — obszar wiejski 5.3.18.36.03.02.5”;

4) wyrazy „Michałowo 5.3.20.37.02.07.2” zastępuje się wyrazami:

„Michałowo                  5.3.20.37.02.07.3

Michałowo — miasto         5.3.20.37.02.07.4

Michałowo —obszar wiejski 5.3.20.37.02.07.5”;

5) wyrazy „Krynki 5.3.20.37.11.04.2” zastępuje się wyrazami:

„Krynki                      5.3.20.37.11.04.3

Krynki — miasto             5.3.20.37.11.04.4

Krynki — obszar wiejski       5.3.20.37.11.04.5”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.