ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków rozliczeń z bankami z tytułu poręczeń Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1310 oraz z 2003 r. Nr 139, poz. 1325) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie trybu i warunków rozliczeń z bankami z tytułu poręczeń Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 85, poz. 928) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, są sporządzane za okresy:

1) kwartalne:

a) według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, i zawierają informacje o potencjalnych zobowiązaniach Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń,

b) według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, i zawierają informacje o należnościach Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń;

2) roczne — według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, i zawierają informacje o potencjalnych zobowiązaniach Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń.

3. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Ministrowi w następujących terminach:

1) do końca drugiego miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy rozliczenie, w przypadku rozliczenia kwartalnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a);

2) do 15. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy rozliczenie, w przypadku rozliczenia kwartalnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b);

3) do końca kwartału następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie, w przypadku rozliczenia rocznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, są podpisywane przez osobę sporządzającą wraz z podaniem jej stanowiska służbowego.”;

2) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są podpisywane przez osobę sporządzającą wraz z podaniem jej stanowiska służbowego.”;

3) załączniki nr 1—4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do rozliczeń okresowych za 2006 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. (poz. 1714)