ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Na podstawie art. 121 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym:

1) szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planów oraz sposób ich wykorzystania i przetwarzania;

2) zakres identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych;

3) wymagania, jakie należy spełnić przy ustalaniu celów środowiskowych;

4) zakres analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód;

5) częstotliwość weryfikacji pozyskiwanych informacji i sporządzanych dokumentów.

§ 2. Na potrzeby opracowywania planów gospodarowania wodami i ich aktualizacji jednolite części wód powierzchniowych, zwane dalej „JCWP”, grupuje się w scalone części wód powierzchniowych, zwane dalej „SCWP”.

§ 3. 1. Szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planów gospodarowania wodami obejmuje:

1) ogólny opis charakterystyki obszaru dorzecza, w tym:

a) dla wód powierzchniowych:

— graficzne przedstawienie położenia i granic wraz z podaniem typów i ustalonych warunków referencyjnych dla JCWP,

— graficzne przedstawienie położenia i granic SCWP,

b) dla wód podziemnych — graficzne przedstawienie położenia i granic jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej „JCWPd”;

2) wykazy jednolitych części wód sporządzone na podstawie art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, zwanej dalej „ustawą”;

3) określenie i graficzne przedstawienie obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 5 ustawy, oraz wskazanie prawodawstwa wspólnotowego, krajowego lub aktów prawa miejscowego, na podstawie którego zostały wyznaczone;

4) mapę sieci monitoringu ustalonego do celów oceny stanu wód;

5) ocenę stanu wód powierzchniowych i podziemnych dokonaną zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 38a ust. 1 i 3 ustawy;

6) cele środowiskowe zidentyfikowane dla poszczególnych JCWP, JCWPd i obszarów chronionych;

7) informacje o zbiornikach wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych z ich wstępną oceną przeprowadzoną pod kątem wykorzystania dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;

8) podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych;

9) wyniki identyfikacji oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych;

10) podsumowanie analiz ekonomicznych korzystania z wód;

11) podsumowanie działań podstawowych i uzupełniających w poszczególnych SCWP, programu wodno-środowiskowego kraju z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, zawierające sposób osiągnięcia ustanowionych celów środowiskowych i przewidywanych odstępstw od ich realizacji;

12) informacje dotyczące działań zastosowanych w celu niedopuszczenia do wzrostu zanieczyszczeń wód morskich;

13) warunki i wskaźniki wystąpienia okoliczności powodujących czasowe pogorszenie stanu wód;

14) wykaz pozostałych szczegółowych programów i planów gospodarowania dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód wraz z krótką charakterystyką oraz przedstawieniem powiązań z planami gospodarowania wodami;

15) podsumowanie działań podjętych na rzecz informowania i udziału społeczeństwa, o których mowa w art. 119 ust. 7 ustawy, oraz ich wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planach gospodarowania wodami;

16) informacje o organach właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza;

17) informacje o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji źródłowej wykorzystanej do sporządzenia planów gospodarowania wodami oraz informacji o spodziewanych wynikach.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być dostosowane do odpowiedniego w tym zakresie postępu naukowo-technicznego oraz powinny być gromadzone w sposób umożliwiający przesyłanie, przetwarzanie danych, przeprowadzanie analiz, sporządzanie raportów, a także ich graficzną prezentację w formie map poglądowych, przy użyciu systemów informacji geograficznej (GIS).

§ 4. Zakres identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych obejmuje:

1) zestawienie i ocenę punktowych źródeł zanieczyszczeń;

2) zestawienie i ocenę rozproszonych źródeł zanieczyszczeń, w tym charakterystykę sposobu użytkowania gruntów;

3) zestawienie i ocenę oddziaływań mających wpływ na ilościowy stan wód, w tym pobory wód;

4) analizę innych niż wymienione w pkt 1–3 wpływów działalności człowieka na stan wód.

§ 5. Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód oraz obszarów chronionych należy spełnić następujące wymagania:

1) uwzględnić sposób wykorzystania wód;

2) uzasadnić przyczyny ustalania mniej rygorystycznych celów dla wybranych JCWP, JCWPd;

3) uzasadnić przyczyny przesunięcia terminu osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd na kolejne cykle planistyczne, uwzględniając w tym aspekty ekonomiczne, społeczne i naturalne.

§ 6. Zakres analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód obejmuje:

1) analizę usług wodnych w obszarze dorzecza i stopnia zwrotu ich kosztów, z uwzględnieniem kosztów środowiskowych i zasobowych;

2) informacje związane z przygotowaniem zestawienia najefektywniejszych ekonomicznie działań w odniesieniu do sposobów wykorzystania wód.

§ 7. Pierwsza weryfikacja i aktualizacja planów gospodarowania wodami, a także pozyskiwanych informacji i sporządzanych dokumentów, zostanie dokonana nie później niż do dnia 22 grudnia 2015 r., a następnie będzie dokonywana co 6 lat.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego (Dz. U. Nr 126, poz. 1318), które zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087) utraciło moc z dniem 30 lipca 2006 r.