ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007—2009

Na podstawie art. 57a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007—2009 (Dz. U. Nr 61, poz. 414) w załączniku po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Szczegółowe założenia programu na rok 2007

3.1. Środki przewidziane przedłożonym programem

Okres trwania programu: rok 2007

+ kontrola           + zwalczanie

+ testy              + testy

+ ubój zwierząt z dodatnim wynikiem badań       + ubój zwierząt z dodatnim wynikiem badań

+ zabijanie zwierzątz dodatnim wynikiem badań        + zabijanie zwierząt z dodatnim wynikiem badań

+ kontrola lub nadzór           + kontrola lub nadzór

+ inne środki: obróbka cieplna paszy

3.2. Odszkodowania dla posiadaczy zwierząt poddanych ubojowi lub zabitych w trakcie realizacji programu.

Odszkodowania za drób poddany ubojowi lub zabity z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za drób padły w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy, jak również odszkodowania za zniszczone z nakazu tych organów produkty pochodzenia zwierzęcego, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu, przysługują posiadaczom zwierząt na zasadach określonych w art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Posiadaczom zwierząt przysługuje również zwrot faktycznych wydatków związanych z zabiciem lub ubojem zwierząt, transportowaniem zwierząt lub zwłok zwierzęcych albo unieszkodliwieniem zwłok zwierzęcych, które ponieśli, wykonując nakazy organów Inspekcji Weterynaryjnej.

3.3. Sytuacja epizootyczna

Rok: 2004 Stan na dzień: 31.12.2004 r.

Gatunek: Gallus gallus     Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Hadar, S. Virchow


Region Rodzaj

stada(b)

Łączna liczba stad(c) Łączna liczba zwierząt Łączna liczba stad objętych programem Łączna liczba zwierząt objętych programem Liczba zbadanych

stad(d)

Liczba stad(e) z dodatnim wynikiem badań(a) Liczba stad zlikwidowanych(a) Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitych(a) Ilość zniszczonych jaj (liczba lub masa)(a)

Ilość jaj skierowanych do produkcji (liczba lub masa)(a)

(a1) (a2) (a3) (a3) (a4) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3)
Ogółem Hodowlane dorosłe 967 967 936 39 1 21 0 0 0 0 brak danych brak danych brak danych brak danych

(a) Dla Salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

(b) Np. stada hodowlane (chów, stada dorosłe), stada produkcyjne, stada kur niosek.

(c) Łączna liczba stad istniejących w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

(d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonelli. W tej kolumnie nie należy liczyć stada dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

(e) Jeżeli, zgodnie z przypisem (d), zbadano stado więcej niż jeden raz, próba pozytywna powinna być brana pod uwagę tylko raz.

3.4. Cele

3.4.1. Cele testów

3.4.2. Cele testowania stad

Rok: 2004     Stan na dzień: 31.12.2004 r.

Gatunek: Gallus gallus      Choroba/zakażenie(a): Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Hadar, S. Virchow


Region Rodzaj stada(b) Łączna liczba

stad(c)

Łączna liczba zwierząt Łączna liczba stad objętych programem Łączna liczba zwierząt objętych programem Planowana liczba stad do zbadania(d) Przewidywana liczba stad(e) z dodatnim wynikiem badań(a) Przewidywana liczba stad do likwidacji(e) Łączna przewidywana liczba zwierząt do uboju lub zabicia(a) Przewidywana ilość jaj do zniszczenia (liczba lub masa)(a) Przewidywana ilość

jaj skierowana do produkcji (liczba lub masa)(a)

(a1) (a2) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3) (a4) (a3)
Ogółem Hodowlane dorosłe 967 967 967 145 48 145 48 1,8 mln 0,6 mln 725 ton 240 ton 0 0

(a) Dla Salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów — określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

(b) Np. stada hodowlane (chów, stada dorosłe), stada produkcyjne, stada kur niosek.

(c) Łączna liczba stad istniejących w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

(d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonelli. W tej kolumnie nie należy liczyć stada dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

(e) Jeżeli, zgodnie z przypisem (d), zbadano stado więcej niż jeden raz, próba pozytywna powinna być brana pod uwagę tylko raz.

3.5. Szczegółowa analiza kosztów programu

Koszt programu obliczono wg kursu średniego euro z dnia 27 kwietnia 2006 r., który wynosił 3,8665 zł. Wszystkie wartości są podane bez VAT.


Koszty Wyszczególnienie Liczba jednostek Jednostkowy koszt (w złotych) Koszty ogółem* (w złotych) Finansowanie wspólnotowe

1

2

3

4

5

6

1. Testy
1.1. Koszt analizy bakteriologia ISO 6579(2002) 3480 100 348000 +
1.2. Koszt próbek materiały + pobranie 3480 10 34800 +
1.3. Koszty dojazdu koszty dojazdu do fermy + koszty dowozu próbek do laboratorium 3480 160 556800 +
2. Szczepienie lub leczenie program nie przewiduje
2.1. Zakup szczepionki lub koszt leczenia - - - - -
2.2. Koszt dystrybucji - - - - -
2.3. Koszt podania - - - - -
2.4. Koszt kontroli - - - - -
3. Ubój i zniszczenie
3.1. Odszkodowanie za zwierzęta i jaja odszkodowanie za stado linii mięsnej 94 388652 36533288 +
odszkodowanie za stado linii nieśnej 100 519695 51969500 +
odszkodowanie za jaja wylęgowe z jednego stada 193 84700 16347100 +
3.2. Koszt transportu ptaków do rzeźni koszt transportu jednego stada 193 1620 312660 +
3.3. Koszty załadunku stad ptaków koszt załadunku jednego stada 193 3300 636900
3.4. Koszt zniszczenia — koszty unieszkodliwienia jaj wylęgowych koszt unieszkodliwienia jaj z jednego stada 193 2541 490413 +
3.5. Strata w przypadku uboju
3.6. Koszt obróbki produktów (mleko, jaja, jaja wylęgowe) — koszty obróbki cieplnej paszy koszt obróbki cieplnej 1 tony paszy 69880 ton 80 5590400 +
3.7. Koszty wypłat wynagrodzeń rzeczoznawców szacujących likwidowane stada i jaja wylęgowe koszt wyceny jednego stada i jaj wylęgowych z tego stada 193 54 10422 +
4. Czyszczenie i odkażanie
4.1. Koszty badań skuteczności odkażania badanie bakteriologiczne 4 puli próbek 193 400 77200 +
4.2. Koszty dojazdu koszt dojazdu do fermy i do laboratorium 193 160 30880 +
4.3. Koszty pobrania próbek do badań skuteczności odkażania pobranie próbek 193 7 1351 +
5. Wynagrodzenia (pracownicy zatrudnieni wyłącznie w celu realizacji programu) program nie przewiduje
6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt program nie przewiduje - - - -
7. Inne koszty - - - - -
OGÓŁEM 112939714

* Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2007.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830.