ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2013 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Zachodniego — Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadzór nad Instytutem Zachodnim — Instytutem Naukowo-Badawczym im. Zygmunta Wojciechowskiego z siedzibą w Poznaniu 1) , numer identyfikacyjny REGON 632044086, numer identyfikacji podatkowej NIP 7781028527, sprawuje minister właściwy do spraw nauki.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2013 r.


1) Instytut Zachodni — Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego z siedzibą w Poznaniu został utworzony zarządzeniem nr 18 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Zachodni — Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego.