ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres analizy stanu przedsiębiorstwa państwowego, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, sposób jej zlecania, opracowania i finansowania oraz warunki, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

§ 2. 1. Ustalenie stanu prawnego majątku przedsiębiorstwa państwowego jest dokonywane na podstawie wypisów z ksiąg wieczystych, wpisów w rejestrach sądowych, rejestrach zastawów, ewidencjach i rejestrach organów administracji rządowej i samorządowej, a także na podstawie dokumentacji prawnej, organizacyjnej i finansowo-księgowej przedsiębiorstwa państwowego oraz innych dokumentów źródłowych.

2. Ustalenie stanu prawnego majątku przedsiębiorstwa państwowego powinno określać w szczególności:

1) sposób utworzenia przedsiębiorstwa państwowego podlegającego prywatyzacji bezpośredniej, ze wskazaniem podstawy prawnej objęcia przez przedsiębiorstwo państwowe majątku Skarbu Państwa albo majątku innych osób prawnych lub fizycznych;

2) prawa własności składników majątkowych;

3) ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na rzecz przedsiębiorstwa państwowego na majątku osób trzecich;

4) ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na majątku przedsiębiorstwa państwowego na rzecz osób trzecich;

5) prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym;

6) wierzytelności i zobowiązania;

7) inne prawa majątkowe i niemajątkowe;

8) stan prawny w zakresie praw i obowiązków o charakterze majątkowym wynikających z przepisów:

a) prawa pracy,

b) o ochronie i kształtowaniu środowiska,

c) o ochronie konkurencji i konsumentów;

9) stan roszczeń oraz podjęte czynności windykacyjne i egzekucyjne;

10) posiadane koncesje i zezwolenia, a w przypadku prowadzenia działalności wydobywczej — raport z analizy złóż i zgodności ich eksploatacji z prawem.

3. Jeżeli przedsiębiorstwo państwowe jest zobowiązane do wypełniania obowiązków z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, ustalenie stanu prawnego powinno zawierać również opis obowiązków wynikających z ochrony interesów obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności przygotowania i możliwości realizacji zadań programu mobilizacji gospodarki.

4. Prezentacja każdego z zagadnień wymienionych w ust. 2 powinna zawierać wnioski wskazujące ewentualne zagrożenia dla przedsiębiorstwa państwowego oraz podstawowe problemy wymagające rozwiązania.

§ 3. 1. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa jest dokonywane przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w szczególności spośród następujących:

1) zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych;

2) wartości odtworzeniowej;

3) wartości skorygowanej aktywów netto;

4) rynkowej wartości likwidacyjnej;

5) przy zastosowaniu mnożnika zysku.

2. Wyboru metody wyceny dokonuje się w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa państwowego. Wybór metody wyceny wymaga uzasadnienia.

3.  Porównanie wyników oszacowania wartości stanowi podstawę do określenia wartości przedsiębiorstwa.

§ 4. 1. Oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska dokonuje się na podstawie badania wpływu działalności przedsiębiorstwa państwowego na stan środowiska.

2.  Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) mapę nieruchomości przedsiębiorstwa państwowego i krótką charakterystykę sąsiednich nieruchomości, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej na nich działalności wraz z podstawowymi danymi geofizycznymi i hydrogeologicznymi dotyczącymi tych nieruchomości;

2) opis istniejących zanieczyszczeń gruntów i wód oraz opis stopni emisji zanieczyszczeń do powietrza;

3) analizę procesów produkcyjnych i technologicznych, zastosowanych metod ochrony gruntu, powietrza i wody oraz ochrony przed hałasem, a także gospodarki surowcowej i odpadowej;

4) ocenę stopnia realizacji zobowiązań dotyczących stwierdzonego stanu środowiska, wynikających z decyzji organów administracji, bądź z przepisów prawa;

5) wskazanie szczególnie istotnych zagadnień wynikających z analizy stanu środowiska, wymagających dalszych szczegółowych badań;

6) opis najważniejszych niezbędnych inwestycji w zakresie ochrony środowiska, z określeniem przewidywanego okresu realizacji i kosztów;

7) szacunkowe skutki finansowe związane z ewentualną odpowiedzialnością za naruszenie środowiska;

8) ocenę zagrożeń dla zdrowia pracowników oraz wynikających ze skutków tych zagrożeń świadczeń.

3.  Ocena ochrony dóbr kultury wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa państwowego powinna określać w szczególności:

1) wykaz zabytków i oszacowanie ich klasy;

2) sposób zabezpieczenia.

4.  Oceny ochrony dóbr kultury wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa państwowego dokonuje się w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków lub ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zależności od charakteru i rodzaju dóbr kultury.

§ 5. 1. Analiza, o której mowa w § 1, powinna być opracowana w formie pisemnej.

2. Analiza powinna uwzględniać stan faktyczny i prawny na dzień jej sporządzenia oraz zawierać wynikające z niej wnioski.

3. Do analizy należy dołączyć, w formie załączników, kopie lub odpisy dokumentów stanowiących podstawę jej dokonania.

§ 6. Szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać analiza oraz jej opracowanie, określa się w umowie o jej dokonanie.

§ 7. 1. Wykonanie analizy zleca, jednemu lub kilku podmiotom, organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.

2. Zlecanie wykonania analizy następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm. 2) ). W przypadku gdy zlecenia dokonuje podmiot niezobowiązany do stosowania powołanej ustawy lub finansowanie odbywa się bez udziału środków publicznych, zlecanie wykonania analizy następuje według procedury przewidzianej w rozporządzeniu.

§ 8. 1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

2. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres organizującego przetarg;

2) wskazanie podmiotu, którego dotyczy przetarg;

3) określenie:

a) wymagań stawianych oferentom, w tym wymogu niepozostawania z przedsiębiorstwem państwowym w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności oferenta,

b) warunków, jakim powinna odpowiadać analiza i sposób jej opracowania,

c) kryteriów oceny ofert;

4) wskazanie miejsca i sposobu uzyskania informacji na temat wymagań, warunków i kryteriów, o których mowa w pkt 3;

5) wskazanie miejsca i sposobu uzyskania informacji na temat przedsiębiorstwa państwowego;

6) określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert, przy czym termin ich składania nie może być krótszy niż 15 dni od dnia publikacji ogłoszenia;

7) wskazanie terminu związania ofertą;

8) określenie sposobu powiadamiania oferentów o wynikach przetargu.

§ 9. Oferta powinna zostać złożona w języku polskim i składać się z dwóch oddzielnych części — merytorycznej i cenowej.

§ 10. 1. Oceny złożonych ofert dokonuje komisja powołana przez organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.

2. Ocena ofert jest przeprowadzana w dwóch etapach:

1) w pierwszym etapie komisja ocenia oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami formalnymi oraz postanawia o dopuszczeniu ofert do drugiego etapu przetargu;

2) w drugim etapie komisja ocenia oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami merytorycznymi oraz wyłania ofertę zawierającą najkorzystniejsze warunki wykonania analizy.

3. Wyboru oferty dokonuje ogłaszający przetarg.

§ 11. Opracowanie analizy jest finansowane:

1) z budżetu państwa, w części przeznaczonej na koszty prywatyzacji, jeżeli zlecającym jest organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego;

2) przez przedsiębiorstwo państwowe, zgodnie z umową zawartą ze zlecającym.

§ 12. Podmioty dokonujące analizy mają prawo żądać od organów przedsiębiorstwa państwowego udostępnienia wszelkich niezbędnych informacji w zakresie objętym analizą, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji prawnie chronionych.

§ 13. Odbioru analiz dokonuje komisja powołana przez organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.

§ 14. Od oszacowania wartości przedsiębiorstwa można odstąpić, jeżeli księgowa wartość przedsiębiorstwa (aktywa netto), ustalona w oparciu o bilans sporządzony na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający wykonanie analizy, jest niższa od równowartości w złotych 25 000 euro.

§ 15. Wykonanie analizy nie jest wymagane dla przedsiębiorstw państwowych, dla których wykonanie analizy zostało zlecone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a analiza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 70.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101.

3) Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad jej odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełniania których można odstąpić od opracowania analizy (Dz. U. Nr 64, poz. 408, z 1999 r. Nr 77, poz. 866, z 2003 r. Nr 147, poz. 1430, z 2004 r. Nr 261, poz. 2599 oraz z 2008 r. Nr 82, poz. 487).