ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytułu wypłat transferowych

Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób obliczania, poboru oraz wysokość opłaty uiszczanej przez członka otwartego funduszu emerytalnego, z własnych środków, na rzecz powszechnego towarzystwa emerytalnego, z tytułu wypłaty transferowej dokonywanej w razie przystąpienia członka otwartego funduszu emerytalnego do innego otwartego funduszu emerytalnego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

2) fundusz – otwarty fundusz emerytalny;

3) towarzystwo – powszechne towarzystwo emerytalne;

4) opłata – opłatę, o której mowa w § 1.

§ 3. Wysokość opłaty wynosi:

1) 160 zł, jeżeli od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w funduszu zgodnie z art. 81 ustawy, do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka w funduszu do innego funduszu upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy;

2) 80 zł, jeżeli od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w funduszu zgodnie z art. 81 ustawy, do dnia dokonania wypłaty transferowej z rachunku członka w funduszu do innego funduszu upłynęło więcej niż 12 miesięcy, ale mniej niż 24 miesiące.

§ 4. 1. Fundusz wysyła informację w formie pisemnej członkowi funduszu przystępującemu do innego funduszu, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 84 ustawy, o wysokości opłaty oraz wskazuje rachunek pieniężny, na który ma być przekazana.

2. Informacja o wysokości opłaty jest przesyłana członkowi funduszu po stwierdzeniu prawidłowości zawiadomienia, o którym mowa w art. 84 ustawy.

§ 5. Opłatę uważa się za uiszczoną przez członka funduszu, jeżeli wpłynie ona na rachunek pieniężny wskazany przez fundusz do siódmego dnia miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa.

§ 6. Po dokonaniu wypłaty transferowej towarzystwo rozlicza opłatę i w przypadku różnicy pomiędzy opłatą wpłaconą a należną, o której mowa w § 3, dokonuje zwrotu różnicy opłaty na wskazany przez członka funduszu rachunek pieniężny albo w formie przekazu pocztowego na wskazany przez członka funduszu adres.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r. 2)1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie zasad obliczania oraz maksymalnej wysokości opłat pobieranych przez otwarty fundusz emerytalny z tytułu wypłat transferowych (Dz. U. Nr 77, poz. 507).