ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

Na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   algorytm, o którym mowa w art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;

2)   udział w ustalonej dla województwa kwocie Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej środków będących w dyspozycji samorządu województwa, z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

3)   sposób ustalania kwot środków z Funduszu Pracy dla samorządów województw i powiatów oraz wysokość i przeznaczenie rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej „ministrem”.

§ 2. 1. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy powiatowe, w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra, samorządy województw, wojewodów i Ochotnicze Hufce Pracy, ustala się dla następujących zadań określonych w art. 108 ust. 1 ustawy:

1) 2) w pkt 1, 9-14, 16-25, 41, 48, 51 i 52 — dotyczących finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;

2)   w pkt 2, 4b, 6, 27, 30, 31-34, 36-38, 43, 49 i 50 — dotyczących finansowania innych fakultatywnych zadań;

3)   w pkt 4a — dotyczącym finansowania do dnia 31 grudnia 2013 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

2. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy województw, ustala się dla następujących zadań określonych w art. 108 ust. 1 ustawy:

1)   w pkt 2, 6, 27, 30, 31, 31a, 33-36a, 38, 43, 49 i 50 — w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra, wojewodów, samorządy powiatowe i Ochotnicze Hufce Pracy;

2)   w pkt 4 — do wysokości określonej w umowie, o której mowa w art. 109 ust. 7a ustawy.

3. 3)  Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie określonych w art. 108 ust. 1 pkt 15, 26, 40 i 44 ustawy, realizowanych przez samorządy województw i powiatów, są przekazywane przez ministra w wysokości faktycznych potrzeb.

4. 4)  W kwocie środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wymienionych w ust. 1 pkt 1 udział środków będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi nie mniej niż 35%, z zastrzeżeniem ust. 4a.

4a. 5) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, nie później niż do dnia uchwalenia przez Sejm ustawy budżetowej, poinformuje na piśmie ministra o możliwości przeznaczenia środków, o których mowa w ust. 4, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4b. 6) Kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wymienionych w ust. 1 pkt 1 pomniejszona o udział środków będących w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jest dzielona pomiędzy samorządy powiatowe na zasadach określonych w art. 109 ust. 8 ustawy

5. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1, mogą zostać przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jako wkład własny.

§ 2a. 7) 1. Kwota środków Funduszu Pracy określona w § 2 ust. 4 i 4a, będąca w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest dzielona pomiędzy samorządy powiatowe w okresie 3 miesięcy od dnia uzyskania od ministra zawiadomienia na piśmie o jej wysokości.

2. Kwota środków Funduszu Pracy określona w § 2 ust. 4b, z przeznaczeniem na finansowanie w województwie zadań wymienionych w ust. 1 pkt 1, jest dzielona pomiędzy samorządy powiatowe w okresie 21 dni od dnia uzyskania od ministra zawiadomienia na piśmie o jej wysokości.

§ 3. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, realizowanych przez samorządy powiatowe, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Apn — kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2ust. 1pkt 1,

Pa — określona w planie Funduszu Pracy kwota środków na realizację w roku budżetowym zadań o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, pomniejszona o kwotę ustaloną na realizację tych zadań przez ministra, samorządy województw i Ochotnicze Hufce Pracy oraz pomniejszona o planowaną kwotę przychodów ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Ldwn — liczba bezrobotnych powyżej 50. roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 31 października roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy, zwanego dalej „rokiem poprzednim”,

Lawn — liczba bezrobotnych do 25. roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 31 października roku poprzedniego,

Lpwn — liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, zmniejszona o liczbę bezrobotnych powyżej 50. roku życia (Ldw) oraz bezrobotnych do 25. roku życia (Law), według stanu na dzień 31 października roku poprzedniego,

Wkn — współczynnik korygujący wynoszący 1,0 dla województwa o najniższej stopie bezrobocia, według stanu na dzień 31 października roku poprzedniego, i zwiększony dla pozostałych województw o 0,002 za każdą 0,1 punktu procentowego stopy bezrobocia w województwie ponad stopę bezrobocia w województwie o najniższej stopie bezrobocia,

Won — współczynnik korygujący ustalony jako iloraz liczby wyrejestrowanych bezrobotnych (odpływ) w powiatow urzędach pracy województwa w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 listopada roku poprzedniego do liczby nowo zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych (napływ) w powiatowych urzędach pracy województwa,

Pm — planowana na rok budżetowy kwota przychodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Un — wskaźnik ustalony jako iloraz kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczonej w województwie w roku poprzednim na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, powiększonej o kwotę przychodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej uzyskaną w roku poprzednim z tytułu realizacji w województwie tych projektów, oraz kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczonej w roku poprzednim na realizację we wszystkich województwach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, powiększonej o kwotę przychodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej uzyskaną w roku poprzednim z tytułu realizacji we wszystkich województwach tych projektów,

n — oznaczadane województwo.

§ 4. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2, realizowanych przez samorządy powiatowe, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następuiące:

Ppn — kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2,

Pi — kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2, pomniejszona o kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań wykonywanych przez ministra, samorządy województw, wojewodów oraz Ochotnicze Hufce Pracy,

Bwn — liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 31 października roku poprzedniego,

B — liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy ogółem w kraju, według stanu na dzień 31 października roku poprzedniego,

n — oznaczadane województwo.

§ 5. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, realizowanych przez samorząd województwa, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Kwn — kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, realizowanych przez samorząd województwa,

Pb — kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy województw,

Lun — udział liczby powiatowych urzędów pracy w województwie do liczby powiatowych urzędów pracy na terenie kraju, według stanu na dzień 31 października roku poprzedniego,

n — oznacza dane województwo.

§ 6. 8) Ustalenie według algorytmu kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 jest dokonywane na podstawie zatwierdzonego przez ministra planu Funduszu Pracy określającego kwoty środków na finansowanie zadań przez samorządy województw, samorządy powiatów, Ochotnicze Hufce Pracy, wojewodów oraz ministra.

§ 7. 1. Minister zawiadamia na piśmie marszałków województw o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy województw i powiatów.

2. 9)  Marszałek województwa, w terminie 7 dni od dokonania podziału, o którym mowa w § 2a ust. 1 i 2, zawiadamia na piśmie ministra o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych według kryteriów przyjętych przez sejmik województwa na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe. Do zawiadomienia dołącza się kryteria podziału tych kwot przyjęte przez sejmik województwa.

3. Minister zawiadamia na piśmie starostów (prezydentów miast) o ustalonych kwotach środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1, realizowanych przez samorządy powiatowe.

§ 8. 1. Rezerwę ministra stanowi:

1)   10% kwoty środków określonej w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, pomniejszonej o kwotę ustaloną na realizację tych zadań przez ministra i Ochotnicze Hufce Pracy oraz pomniejszonej o planowaną kwotę przychodów ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

2)   5% kwoty środków określonej w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.

2. 10)  Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy w szczególności dla samorządów powiatów na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. 11) Minister może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. 12)  Minister może przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na realizację:

1)   programów specjalnych, na wniosek starosty (prezydenta miasta);

2)   projektów pilotażowych, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta).

4. 13)  Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek starosty (prezydenta miasta) zaopiniowany przez marszałka województwa, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2.

5. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody lub Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na realizację przez te organy zadań określonych ustawą. Kwota zwiększenia nie może być wyższa niż 5% kwoty rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 9. Minister, na wniosek marszałka województwa, przyznaje samorządom powiatowym dodatkowe środki Funduszu Pracy w ramach kwoty, o której mowa w § 2 ust. 4, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 10. (uchylony). 14)

§ 11. Minister może przyznać samorządom województw i powiatów, wojewodom oraz Komendantowi Głównemu Ochotniczych Hufców Pracy dodatkowe środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań określonych ustawą realizowanych przez te organy z niewykorzystanej kwoty na bezpośrednie finansowanie tych zadań przewidzianych w planie, o którym mowa w § 6.

§ 12. 1. Minister, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta), złożony do dnia 31 października, może zmniejszyć kwotę środków Funduszu Pracy ustaloną dla samorządu województwa lub powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, jeżeli ich wykorzystanie w roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne.

2. Kwota, o którą zmniejszono środki dla samorządu województwa lub powiatu, na wniosek marszałka województwa, jest przyznawana innemu samorządowi powiatowemu, a w przypadku braku takiej możliwości zwiększa rezerwę, o której mowa w § 8 ust. 1.

§ 12a. 15) Na złożony w terminie do dnia 30 września wniosek starosty (prezydenta miasta), zaopiniowany przez marszałka województwa, minister może wyrazić zgodę na zwiększenie kwoty środków ustalonej dla samorządu powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, o część kwoty środków ustalonej dla samorządu powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, jeżeli jej wykorzystanie w danym roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne.

§ 13. Minister może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez samorządy województw i powiatów w następnym roku budżetowym części nieprzewidzianych w planie środków Funduszu Pracy przekazanych w ciągu roku budżetowego na rachunek dysponenta Funduszu Pracy przez organy, organizacje i inne podmioty, jeżeli wykorzystanie ich w danym roku nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne.

§ 14. 16) 1. W przypadku przekazania w ciągu roku budżetowego na rachunek dysponenta Funduszu Pracy środków, które nie były przewidziane w planowanych przychodach tego Funduszu, lub gdy faktyczne przychody są większe od planowanych, środki te zwiększają kwotę rezerwy, o której mowa w § 8 ust. 1.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wydatkowane na zasadach określonych w § 8 ust. 2-5 po spełnieniu wymogów określonych w art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646).

§ 15. 1. W przypadku powstania po dniu 30 listopada poprzedniego roku nowego lub zmiany obszaru działania powiatowego urzędu pracy, starostowie (prezydenci miast) sprawujący zwierzchnictwo nad tymi urzędami pracy przedstawiają marszałkowi województwa na jego wniosek informacje o dokonanych uzgodnieniach dotyczących przejęcia zobowiązań z poprzednich okresów oraz o proponowanym podziale środków na finansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. W razie niedokonania w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku marszałka województwa uzgodnień, o których mowa w ust. 1, decyzję o przysługujących kwotach środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe podejmuje minister, na wniosek marszałka województwa.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 17) . 18)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291,1623, 1645 i 1650.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 295, poz. 1747), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1457), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

5)    Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6)    Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 sierpnia 2009 r.

18) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 18, poz. 114), które utraciło moc z dniem 1 lutego 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33).