ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców

Na podstawie art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 i Nr 99, poz. 660) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, w tym wykaz informacji i dokumentów, zwany dalej „wykazem”, które powinno to zgłoszenie zawierać;

2) wysokość opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji oraz tryb ich uiszczania.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

2) koncentracji — rozumie się przez to stany faktyczne określone w art. 13 ust. 2 ustawy;

3) zgłoszeniu — rozumie się przez to zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców;

4) przedsiębiorcach dokonujących zgłoszenia — rozumie się przez to przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, zobowiązanych do dokonania zgłoszenia w rozumieniu art. 94 ust. 2 i 3 ustawy;

5) Prezesie Urzędu lub Urzędzie — rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

6) KRS — rozumie się przez to Krajowy Rejestr Sądowy.

§ 3. Zgłoszenie stanowi wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji, o którym mowa w art. 49 ust. 2 ustawy.

§ 4. Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia przedstawia kompletne i zgodne ze stanem faktycznym informacje i dokumenty według wykazu, z zastrzeżeniem § 5 i 6.

§ 5. 1. Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia, zawarty w zgłoszeniu, uznać je za spełniające wymogi określone w § 4, mimo braku informacji lub dokumentów objętych wykazem, jeżeli jednocześnie:

1) przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia nie ma dostępu do całości lub części tych informacji lub dokumentów;

2) podjęte przez niego działania w celu ich uzyskania nie przyniosły rezultatu;

3) przedsiębiorca ten uprawdopodobnił należytą staranność w podjęciu działań zmierzających do uzyskania tych informacji lub dokumentów.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia jest obowiązany do podania danych szacunkowych oraz wskazania źródeł i podstaw dokonanych szacunków. Jeżeli przedsiębiorca w trakcie postępowania uzyska informacje lub dokumenty, o których mowa w ust. 1, przesyła je niezwłocznie Prezesowi Urzędu.

3. Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia nie może powoływać się na brak dostępu do informacji lub dokumentów dotyczących grupy kapitałowej, do której należy.

§ 6. 1. Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia, zawarty w zgłoszeniu, uznać je za spełniające wymogi określone w § 4, mimo braku informacji lub dokumentów objętych wykazem, jeżeli przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia uprawdopodobni, że te informacje lub dokumenty nie są obiektywnie niezbędne do wydania decyzji w sprawie zgłoszonego zamiaru koncentracji.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców będących konkurentami w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy.

3. Uznanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, za spełniające wymogi określone w § 4 nie zwalnia przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia z obowiązku przedstawienia, na żądanie Prezesa Urzędu, informacji lub dokumentów, jeżeli w toku postępowania stały się one niezbędne do wydania decyzji w sprawie zgłoszonego zamiaru koncentracji.

§ 7. Dokumenty zawarte w zgłoszeniu muszą odpowiadać wymogom określonym w art. 51 ustawy.

§ 8. 1. Kwoty pieniężne zawarte w wykazie podaje się w tysiącach złotych.

2. Przeliczenia na złote wartości wyrażonych pierwotnie w euro lub innej walucie obcej dokonuje się na zasadach określonych w art. 5 ustawy.

§ 9. Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia, który uznaje przedstawione w zgłoszeniu informacje za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest obowiązany wskazać w zgłoszeniu, które z informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, lub w przypadku zgłoszenia zamiaru koncentracji przez więcej niż jednego przedsiębiorcę przedstawić wraz ze zgłoszeniem wniosek, o którym mowa w art. 69 ust. 4 ustawy.

§ 10. Od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorca uiszcza opłatę w wysokość 5 000 zł od zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

§ 11. Opłatę, o której mowa w § 10, zobowiązany do jej uiszczenia przedsiębiorca wpłaca w gotówce do kasy lub na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoją siedzibę.

§ 12. Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji dołącza do wniosku dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 10.

§ 13. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. Nr 37, poz. 334).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)

1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie dotyczącym wysokości opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz trybu ich uiszczania było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. Nr 34, poz. 404), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.