ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz przyłączy umożliwiających przyłączanie jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego oraz przesył energii z odnawialnych źródeł energii

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz przyłączy umożliwiających przyłączanie jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego oraz przesył energii z odnawialnych źródeł energii, zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc może być udzielana w formie bezzwrotnego dofinansowania.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka wytwórcza energii z odnawialnych źródeł energii — wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego służący do wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, wykorzystujący w procesie wytwarzania energię z odnawialnych źródeł energii;

2) odnawialne źródło energii — odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr89, poz. 625,zpóźn.zm. 1) );

3) przedsiębiorstwo energetyczne — przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy, o której mowa w pkt 2;

4) przyłącze — przyłącze w rozumieniu § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 oraz z 2008 r. Nr 30, poz. 178 i Nr 162, poz. 1005) w części stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznego, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej;

5) system elektroenergetyczny — system elektroenergetyczny w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy, o której mowa w pkt 2.

§ 3. Pomoc nie może być udzielana i wypłacona:

1) na wytwarzanie energii elektrycznej;

2) przedsiębiorstwu energetycznemu, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc publiczną za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;

3) przedsiębiorstwu zagrożonemu w rozumieniu pkt 9–11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.).

§ 4. 1. Pomoc może być udzielana przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy:

1) elektroenergetycznej sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej, których realizacja przyczyni się do przyłączenia nowych jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii,

2) przyłącza służącego do połączenia jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii z elektroenergetyczną siecią przesyłową lub dystrybucyjną

— zwane dalej „inwestycjami”.

2. Przez sieć przesyłową należy rozumieć sieć przesyłową w znaczeniu art. 3 pkt 11a ustawy, o której mowa w § 2 pkt 2.

3. Przez sieć dystrybucyjną należy rozumieć sieć dystrybucyjną w znaczeniu art. 3 pkt 11b ustawy, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 5. Pomoc może być udzielana na inwestycje, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju przez ułatwienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprzez budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznych lub przyłączy umożliwiających odbiór energii elektrycznej z tych źródeł.

§ 6. 1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki lub koszty niezbędne do realizacji inwestycji poniesione w szczególności na:

1) przygotowanie inwestycji;

2) zarządzanie inwestycją;

3) nabycie nieruchomości;

4) roboty budowlane;

5) sprzęt i wyposażenie;

6) działania informacyjne i promocyjne;

7) podatek od towarów i usług;

8) niezbędne opłaty.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, muszą być poniesione w zakresie i zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4a, z uwzględnieniem art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

3. Wytyczne, o których mowa w ust. 2, są publikowane zgodnie z art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

4. Z zastrzeżeniem zasad obowiązujących w systemie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki poniesione pomiędzy dniem 1 stycznia 2007 r. a dniem 31 grudnia 2015 r.

§ 7. 1. Wielkość udzielanej pomocy jest liczona w oparciu o metodę luki w finansowaniu mającą na celu określenie poziomu wydatków kwalifikowanych, zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), stanowiącą podstawę ustalenia poziomu dofinansowania.

2.  Luka w finansowaniu nie przekracza bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji w okresie 30 lat odpowiadającemu okresowi użyteczności ekonomicznej środka trwałego dla inwestycji.

3.  Maksymalna intensywność pomocy wynosi 85% luki w finansowaniu.

4. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną, w tym z pomocą de minimis oraz pomocą publiczną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną przedsiębiorstwu energetycznemu, niezależnie od jej formy i źródła.

5. Łączna wartość zsumowanej pomocy publicznej, o której mowa w ust. 4, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w ust. 3.

§ 8. Warunkiem udzielania pomocy jest:

1) złożenie wniosku o dofinansowanie;

2) zobowiązanie się przedsiębiorstwa energetycznego do realizacji celu, o którym mowa w § 5, oraz do realizacji inwestycji w zakresie, o którym mowa w § 4ust. 1;

3) spełnienie kryteriów odnoszących się do wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 6;

4) spełnienie kryterium odnoszącego się do maksymalnej intensywności pomocy, o którym mowa w § 7 ust. 3;

5) zobowiązanie się przedsiębiorstwa energetycznego do zwrotu otrzymanej pomocy w wysokości i formie określonych w umowie o dofinansowanie, w przypadku niewykonania któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt 2–4.

§ 9. 1. Pomoc jest udzielana w trybie konkursu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2.  Przedsiębiorstwo energetyczne składa wniosek o dofinansowanie do podmiotu udzielającego pomocy.

3. Przez podmiot udzielający pomocy należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

4. Wniosek o dofinansowanie zawiera w szczególności:

1) nazwę przedsiębiorstwa energetycznego;

2) tytuł i miejsce realizacji inwestycji;

3) cel realizacji inwestycji;

4) opis inwestycji;

5) opis przewidywanych rezultatów realizacji inwestycji;

6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji;

7) wydatki kwalifikowalne;

8) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

9) wartość inwestycji;

10) źródła finansowania inwestycji.

5. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się informację o pomocy publicznej otrzymanej lub wnioskowanej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, w tym o pomocy de minimis.

6.  Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie w oparciu o:

1) warunki udzielania pomocy, o których mowa w § 8;

2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

7.  Przedsiębiorstwu energetycznemu może być przyznana pomoc w formie bezzwrotnego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikowanych, na podstawie umowy o dofinansowanie, po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 6.

§ 10. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505,z 2009 r. Nr3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530.