ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria:

1) obliczania wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., zwanym dalej „spisem”, dla osób, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., zwanej dalej „ustawą”;

2) przyznawania dodatków spisowych i nagród, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy, a także ich wysokość.

§ 2. Kryteriami obliczania wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych ze spisem na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło są:

1) dla rachmistrzów spisowych:

a) przeprowadzenie obchodu przedspisowego w ramach prac przygotowawczych do spisu,

b) liczba poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie;

2) dla ankieterów statystycznych:

a) udzielanie informacji o spisie w trybie infolinii,

b) umawianie wywiadów rachmistrzów spisowych u respondentów,

c) liczba poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie;

3) dla pozostałych osób, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy, niewymienionych w pkt 1 i 2 — stopień trudności, zakres, jakość i terminowość zleconej do wykonania czynności.

§ 3. 1. Dodatek spisowy jest przyznawany za poprawne wykonanie prac, o których mowa w art. 7 ustawy, zwanych dalej „pracami spisowymi”.

2. Przy przyznawaniu dodatku spisowego bierze się pod uwagę funkcję pełnioną w spisie, złożoność wykonywanych zadań, stopień odpowiedzialności za ich realizację oraz liczbę podległych osób pracujących na rzecz spisu.

3. Dodatek spisowy jest przyznawany za czas przepracowany w danym miesiącu, w wysokości od 20 % do 120 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903 i Nr 238, poz. 1578), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”.

4. W przypadku okresowego niewykonywania prac spisowych dodatek spisowy jest przyznawany w wysokości proporcjonalnej do czasu przepracowanego na rzecz spisu.

§ 4. 1. Nagrody za wykonanie prac spisowych mogą być przyznane po zakończeniu poszczególnych etapów prac spisowych, o których mowa w art. 7 pkt 1–4 ustawy.

2.  Przy przyznawaniu nagród, o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę zakres wykonywanych zadań i stopień odpowiedzialności oraz inicjatywę i zaangażowanie w wykonywanie prac spisowych.

3. Wysokość nagrody za wykonanie prac spisowych jest określana według przeciętnego wynagrodzenia.

4. Nagrody mogą być przyznane:

1) wojewódzkim komisarzom spisowym i ich zastępcom — w wysokości nieprzekraczającej 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

2) gminnym komisarzom spisowym i ich zastępcom — w wysokości nieprzekraczającej 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

3) pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe — w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia;

4) pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym przez komisarzy spisowych do pracy w wojewódzkich biurach spisowych i gminnych biurach spisowych — w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.