ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, ustala się na 2,53.

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Agencji Wywiadu od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 47, poz. 399).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703.