ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ustala się na 2,02.

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 stycznia 2007 r.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 214, poz. 1784).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.