ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, ustala się na 2,20.

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2007 r.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 56, poz. 391).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.