ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wykorzystania w 2012 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W 2012 r. zarządza się wykorzystanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej w kwocie 2 887 000 tys. zł na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych.

2. Kwota określona w ust. 1 może być przekazana do funduszu emerytalnego jednorazowo albo w ratach.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808,Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 iNr 291, poz. 1706 oraz z 2012 r. poz. 611, 637 i 769.