ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6, art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222) w załączniku nr 3 w II tabeli stanowisk pracowniczych w części I w grupie „Stanowiska urzędnicze” po Ip. 6 dodaje się Ip. 6a i 6b w brzmieniu:


1

2

3

4

5

6

6a. Starszy inspektor powiatowy XI—XIV 3 średnie3) i szkoła pomaturalna 4
6b. Inspektor powiatowy X—XIII 3 średnie3) 5

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 7 sierpnia 2005 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 10, doz. 71, Nr 23, doz. 192 i Nr 122, doz. 1020.