ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U. Nr 211, poz. 1542 oraz z 2009 r. Nr 160, poz. 1263) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro,”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Każdy z przedsiębiorców biorących udział w projekcie, za pośrednictwem koordynatora projektu, przekazuje:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości;

3) informację dotyczącą przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie, sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

3. Koordynator projektu, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza do wniosku pisemną opinię właściwego wydziału promocji handlu i inwestycji ambasady lub konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy w ambasadzie lub konsulacie nie został utworzony wydział promocji handlu i inwestycji — właściwego wydziału ekonomicznego ambasady lub konsulatu.

4. Opinia, o której mowa w ust. 3, dotyczy:

1) terminu, czasu trwania i miejsca realizacji projektu;

2) programu projektu;

3) celu realizacji projektu.”;

3) w § 6 uchyla się ust. 2;

4) w § 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) opinię, o której mowa w § 5 ust. 3;”;

5) załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 do rozporządzenia, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. (poz. 350)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.