ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych (Dz. U. Nr 99, poz. 910 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1790) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Gdańsk im. Lecha Wałęsy;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Chopina w Warszawie;”,

c) uchyla się pkt 9,

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Bydgoszcz-Szwederowo;”,

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) Masłów k. Kielc;”,

f) uchyla się pkt 13,

g) pkt 16 i 17 otrzymują brzmienie:

„16) Mazury;

17) Świdnik k. Lublina;”,

h) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) Przylep k. Zielonej Góry;”,

i) dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) Warszawa-Modlin.”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Starty i lądowania statków powietrznych na lotniskach, o których mowa w ust. 1 pkt 11, 15-17a, 19 i 20, mogą być wykonywane w terminie określonym w przepisach dotyczących ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228.