ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1562) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 738,7736 ha, położone na terenach miast: Bartoszyce, Ciechanów, Elbląg, Iława, Lidzbark Warmiński, Mława, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda oraz gmin: Bartoszyce, Dobre Miasto, Iłowo-Osada, Morąg, Olecko, Olsztynek, Pasłęk, Szczytno i Wielbark.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

a) w Podstrefie Olsztyn, w Kompleksie 1 opis granic i terenu Obszaru 2 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 2

Obręby ewidencyjne nr: 81, 84, 89, 94, 134, 149 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 84—133, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 14/6, na południowy wschód przez punkty: 84—400, 84—136, 84—399, 84—139, 84—401, 84—278 do punktu 84—46, położonego na granicy obrębów nr: 84 i 94 miasta Olsztyn. Dalej biegnie przez punkty: 84—45 i 84—44 do punktu 84—43, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty: 84—42, 84—1, 84—40 do punktu 94—45. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez punkty: 94—44, 94—43, 94—42 do punktu 94—41, w którym przecina bocznicę kolejową, i dochodzi do punktu 94—47. Z tego punktu biegnie na północny wschód i przez punkty: 94—20, 94—19, 94—46 dochodzi do punktu 94—83. W tym punkcie granica ulega dalszemu odchyleniu w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 94—84, 89—315, 89—314, 89—313, 89—312, 89—311 i 89—310 dochodzi do punktu 89—309. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez punkt 89—308 do punktu 89—307, w którym załamuje się na wschód, i biegnie przez punkty: 89—306, 89—305 i 89—304 do punktu 89—303, gdzie załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu 89—302. Z tego punktu granica biegnie początkowo na wschód, a następnie na południowy wschód przez punkty: 89—301, 89—300, 89—299, 89—298, 89—297, 89—296, 89—295, 89—294, 89—293, 89—292, 89—291, 89—290 i dochodzi do punktu 89—289. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo--zachodnim i przez punkt 89—334 dochodzi do punktu 94—90, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnąc przez punkt 94—91, dochodzi do punktu 94—92. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo--zachodnim i dochodzi do punktu 94—93, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 94—81, położonego na granicy miasta Olsztyn. W punkcie 94—81 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż granicy miasta Olsztyn przez punkt 665.08—36 do punktu 665.08—35, w którym załamuje się na zachód, i biegnie dalej wzdłuż granicy miasta Olsztyn do punktu 665.08—34. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 101.94—113, z którego biegnie na zachód, i dochodzi do punktu 665.08—33. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt 665.08—32 do punktu 101.94—111. W tym punkcie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 665.08—31, w którym zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu 665.08—30. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 665.08—29, w którym załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu 665.08—28, skąd biegnie na południowy zachód i dochodzi do punktu 665.08—27. Tu granica załamuje się na południowy wschód i dochodzi do punktu 665.08—26, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 101.134—8875. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu 101.134—874, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie przez punkty: 101.134—8873 i 101.134—8872 do punktu 101.134—8871, położonego na granicy miasta Olsztyn. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty: 134—208, 134—209, 134—210 do punktu 134—8878, położonego na granicy obrębów nr: 94 i 134 miasta Olsztyn. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy obrębów nr: 94 i 134 miasta Olsztyn, przez punkty: 134—4041, 134—4042, 134—4043, 134—4044, 134—4045 i 134—4046 do punktu 134—4047, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 134—158, położonego na skraju rowu melioracyjnego. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego do punktu 134—44. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu 134—43, w którym załamuje się na zachód, i biegnie przez punkt 134—42 do punktu 134—41. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż bocznicy kolejowej przez punkt 134—40 do punktu 149—8694, położonego na granicy terenu PKP, pokrywającej się z granicą obrębów nr: 134 i 149 miasta Olsztyn. W punkcie 149—8694 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż terenu PKP granicą obrębów nr: 134 i 149 miasta Olsztyn, przecinając bocznicę kolejową, przez punkty: 149—8693, 149—8692 do punktu 149—8691, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 149—8689. Tu zmienia kierunek na północno--zachodni i biegnie przez punkt 149—8690 do punktu 149—8688, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu 149—8687. W tym punkcie zmienia kierunek na północno--zachodni i dochodzi do punktu 149—8686, położonego na granicy obrębów nr: 134 i 149 miasta Olsztyn. W punkcie 149—8686 załamuje się na północny wschód i biegnie przez punkt 134—11 do punktu 134—10. Z tego punktu biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 134—9, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 84—55, położonego na granicy obrębów nr: 134 i 84 miasta Olsztyn. W punkcie 84—55 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy obrębów nr: 134 i 84 miasta Olsztyn przez punkt 84—54 do punktu 84—53, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez punkt 84—275 do punktu 84—274. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty: 84—276, 84—277, 84—327, 84—290, 84—291 do punktu 84—247, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez punkty: 84—246, 84—425, 84—382, 84—245, 84—419, 84—244, 84—243, 84—242, 84—326, 84—241 do punktu 84—380, w którym zmienia kierunek na północno--wschodni, i dochodzi do punktu 84—379. W tym punkcie zmienia kierunek na północno--zachodni i dochodzi do punktu 84—378, skąd biegnie na północ przez punkt 84—199 do punktu 84—198. Z tego punktu biegnie na północny wschód przez punkty: 84—197,84—196, 84—195, 84—431 do punktu 84—133, od którego rozpoczęto opis.”,

b) opis granic Podstrefy Iłowo-Osada otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Iłowo-Osada

Obręb ewidencyjny Iłowo-Osada nr 4

Granica biegnie od punktu 4—4452, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1193/1, położonego na granicy z działkami nr: 1193/2 i 734, w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 4—1899, 4—4438 i 4—4439 do punktu 4—4440. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 4—4450, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 4—4443. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 4—4444, położonego na granicy z drogą gruntową (działka nr 934). Z punktu 4—4444 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi gruntowej przez punkty: 4—4445 i 4—4446 do punktu 4—4447, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu 4—4448. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 4—4449, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkt 4—2074 dochodzi do punktu 4—4451. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 4—4452, od którego rozpoczęto opis.”,

c) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Olsztynek w brzmieniu:

„Podstrefa Olsztynek

Obręb ewidencyjny nr 3 m. Olsztynek

Granica biegnie od punktu 3—517, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 27/6, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ul. Zielonej (działka nr 22) przez punkty: 3—303 i 3—302 do punktu 3—301, w którym zmienia kierunek na południowy zachód, i dochodzi do punktu 3—686. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 3—687, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu 3—665. Tu granica załamuje się w kierunku północno--wschodnim i dochodzi do punktu 3—666, w którym zmienia kierunek na południowo--wschodni, i dochodzi do punktu 3—668. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno--wschodnim i dochodzi do punktu 3—300, w którym skręca w kierunku południowo--wschodnim, i biegnie wzdłuż ul. Zielonej przez punkty: 3—299, 3—555, 3—298, 3—297, 3—296, 3—295 i 3—294 do punktu 3—293. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej (działka nr 32/8) przez punkt 3—376 do punktu 3—532. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i przez punkt 3—531 dochodzi do punktu 3—530, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 3—529. Stąd granica biegnie w kierunku południowym i dochodzi do punktu 3—679, w którym zmienia kierunek na wschodni, i przez punkt 3—678 dochodzi do punktu 3—677. Tu załamuje się na północ i biegnie do punktu 3—676, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 3—525, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: nr 3 m. Olsztynek i obrębu Łutyno-wo. Z tego punktu granica biegnie w kierunku południowym do punktu 245.3—13, w którym zmienia kierunek na zachodni, i przez punkty: 3—382, 3—383, 3—384, 3—377 dochodzi do punktu 3—375. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 3—374, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez punkty: 3—373 i 3—372 do punktu 3—371. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do punktu 3—399, położonego na granicy z ul. Pionierów (działka nr 34), gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż ul. Pionierów przez punkt 3—400 dochodzi do punktu 3—404. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu 3—402, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie do punktu 3—403. Stąd biegnie w kierunku połu-dniowo-zachodnim i dochodzi do punktu 3—405, położonego na granicy z ul. Pionierów (działka nr 34), gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż ul. Pionierów do punktu 3—406. Z tego punktu biegnie wzdłuż drogi (działka nr 57) w kierunku północno-wschodnim i przez punkt 3—458 dochodzi do punktu 3—360, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu 3—361. Stąd biegnie na północ przez punkt 3—362 do punktu 3—700, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez punkt 3—696 do punktu 3—697. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż drogi (działka nr 57) do punktu 3—693. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo--wschodni i biegnie przez punkt 3—694 do punktu 3—695, gdzie załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu 3—516. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu 3—515, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 3—517, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2009 r.