ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na rok 2004

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rada Ministrów przyjmuje Program wsparcia na rok 2004, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. (poz. 542)

PROGRAM WSPARCIA NA ROK 20041)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386.