ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się we wszystkich punktach sprzedaży detalicznej oraz w zakładach gastronomicznych zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) całkowity:

a) w dniach 25 i 26 maja 2006 r. — na terenie miasta Warszawa,

b) w dniu 26 maja 2006 r. — na terenie miasta Częstochowa,

c) w dniach 27 i 28 maja 2006 r. — na terenie miasta Kraków oraz powiatu chrzanowskiego, krakowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego i wadowickiego;

2) częściowy, o zawartości alkoholu powyżej 4,5 %:

a) w dniach 25 i 26 maja 2006 r. — na obszarze województwa mazowieckiego nieobjętego zakazem całkowitym, o którym mowa w pkt 1 lit. a,

b) w dniu 26 maja 2006 r. — na obszarze województwa śląskiego nieobjętego zakazem całkowitym, o którym mowa w pkt 1 lit. b,

c) w dniach 27 i 28 maja 2006 r. — na obszarze województwa małopolskiego nieobjętego zakazem całkowitym, o którym mowa w pkt 1 lit. c.

§ 2. Zakaz nie dotyczy punktów sprzedaży detalicznej działających na terenie wolnego obszaru celnego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i składu wolnocłowego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485.