ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz. U. Nr 148, poz. 1552) w załączniku lp. 31 otrzymuje brzmienie:

„31. Zakład Karny w Nowogardzie”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.