ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 169) w załączniku do rozporządzenia „Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I „Objaśnienia wstępne” w części „Uwagi ogólne”:

a) trzeci akapit otrzymuje brzmienie:

„Zakres rzeczowy środków trwałych objętych grupą 0 określono w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).”,

b) ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Klasyfikacja uwzględnia aktualną definicję środka trwałego oraz obowiązujące akty prawne, tj.:

– ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155),

– rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454),

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844),

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 oraz z 2002 r. Nr 18, poz. 170).”;

2) w części II „Podział klasyfikacyjny środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje” w grupie 0 „Grunty”:

a) w podgrupie 01 „Użytki rolne” po rodzaju 013 dodaje się rodzaje 014–016 w brzmieniu:

„014 Grunty rolne zabudowane,

015 Grunty pod stawami,

016 Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych”,

b) nazwa podgrupy 07 otrzymuje brzmienie „Grunty pod wodami”,

c) nazwa rodzaju 070 otrzymuje brzmienie „Grunty pokryte wodami powierzchniowymi”,

d) w podgrupie 07 „Grunty pod wodami” po rodzaju 070 dodaje się rodzaj 071 w brzmieniu:

„071 Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych”;

3) w części III „Szczegółowy podział środków trwałych”:

a) grupa 0 – „Grunty” otrzymuje brzmienie:

„Uwagi szczegółowe

Grupa 0 – „Grunty” obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy. Grupa ta nie obejmuje budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na tych terenach.

Melioracje, które w KRŚT’91 znajdowały się w grupie „Grunty”, obecnie znajdują się w rodzaju 225 „Melioracje podstawowe” i 226 „Melioracje szczegółowe”.

Schemat zaklasyfikowania gruntów według ich przeznaczenia użytkowego do podgrup i rodzajów został ustalony w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).


Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie z KRŚT’91

grupa

pod-
grupa

rodzaj

1

2

3

4

5

0

GRUNTY

01

Użytki rolne

010

Grunty orne
Rodzaj ten obejmuje grunty poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na których zostały urządzone ogrody działkowe oraz szklarnie i inspekty, grunty nadające się do uprawy, o której mowa wyżej, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny, drzew (np. choinek) oraz szkółki drzew ozdobnych i krzewów, ugory, odłogi.

001x

011

Sady
Rodzaj ten obejmuje grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowymi o zwartym nasadzeniu (minimum 600 drzew lub 2 000 krzewów na 1 ha), szkółki drzew i krzewów owocowych oraz winnice.

001x

012

Łąki trwałe
Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte zwartą wieloletnią roślin-nością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich – hale i połoniny z zasady koszone.

001x

013

Pastwiska trwałe
Rodzaj ten obejmuje grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, a w rejonach górskich – hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane.

001x

014

Grunty rolne zabudowane
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a także zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych.

003x

015

Grunty pod stawami
Rodzaj ten obejmuje grunty pod zbiornikami wodnymi prze-znaczonymi do chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych i obejmuje powierzchnię ogroblowaną wraz z syste-mem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi zwią-zane, a należące do obiektu stawowego – z wyłączeniem je-zior i innych naturalnych zbiorników wodnych oraz sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach płynących (wyłączenie nie dotyczy sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych).

006x

016

Grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod urządzenia melioracji wodnych szczegółowych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej.
Rodzaj nie obejmuje:
– gruntów pod stawami – rodzaj 015.

006x

02

Grunty leśne

020

Lasy

002x

021

Grunty zadrzewione i zakrzewione
Rodzaj ten obejmuje grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha, a także: śródpolne skupiska drzew i krzewów niezaliczone do lasów, tereny torfowisk, grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb; przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych; jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami, niezaliczone do lasów; wysypiska kamieni, gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami; zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów; skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi. Rodzaj nie obejmuje plantacji krzewów, ujętej w rodzaju 010 „Grunty orne”.

002x

03

Grunty zabudowane i zurbanizowane

030

Tereny mieszkaniowe
Rodzaj ten obejmuje grunty niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalne związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a także ogródki przydomowe.
Rodzaj nie obejmuje:
– gruntów zajętych pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej – rodzaj 014.

003x

031

Tereny przemysłowe
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki i urządzenia służące produkcji przemysłowej, a także ujęcia wody, oczysz-czalnie ścieków, stacje transformatorowe, czynne hałdy i wy-sypiska, urządzenia magazynowo-składowe, bazy transpor-towe i remontowe itp.

003x

032

Tereny zabudowane, pozostałe
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, rzemio-słem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczyn-kiem, łącznością, kultem religijnym itp., czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt.
Rodzaj nie obejmuje:
– terenów mieszkaniowych – rodzaj 030,
– terenów przemysłowych – rodzaj 031.

003x

033

Zurbanizowane tereny niezabudowane
Rodzaj ten obejmuje grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej.

003x

034

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Rodzaj ten obejmuje niezajęte pod budynki: tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzo-ne parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic), tereny o chara-kterze zabytkowym, tereny sportowe, tereny spełniające funkcje rozrywkowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

003x

035

Użytki kopalne
Rodzaj ten obejmuje grunty zajęte przez czynne odkrywkowe kopalnie, w których odbywa się wydobycie kopalin.

005

036

Tereny komunikacyjne
Rodzaj ten obejmuje:
– grunty zajęte pod: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, drogi w osiedlach mieszkaniowych; drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej; place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych i innych oraz ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i placów składowych,
– tereny kolejowe (grunty zajęte pod obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego),
– inne tereny komunikacyjne (grunty zajęte pod: porty lotnicze i inne urządzenia służące komunikacji lotniczej; urządzenia portowe, przystanie, obiekty i budowle służące komunikacji wodnej; naziemne obiekty, budowle i urządzenia górskich kolei linowych; torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a ta-kże obiekty i urządzenia związane z komunikacją miejską; urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobu-sowe; wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego).

004

04

Użytki ekologiczne

040

Użytki ekologiczne
Rodzaj ten obejmuje prawnie chronione pozostałości ekosystemów. Użytki ekologiczne obejmują tereny określone na podstawie rozporządzenia właściwego wojewody lub uchwały właściwej rady gminy, podjętych na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

009x

05

Tereny różne

050

Tereny różne
Rodzaj ten obejmuje wszystkie pozostałe tereny, których nie można zaliczyć do innych rodzajów użytków, takie jak:
– grunty przeznaczone do rekultywacji (np. nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach wojskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji) oraz niezagospodarowane grunty zrekultywowane,
– wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego.

009x

06

Nieużytki

060

Nieużytki
Rodzaj ten obejmuje niezakwalifikowane do użytków ekologicznych:
– bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty),
– piaski (piaski ruchome, plaże nieurządzone, piaski nadbrzeż-ne, wydmy),
– naturalne utwory fizjograficzne (urwiska, strome stoki, usko-ki, skały, rumowiska),
– nieprzeznaczone do rekultywacji wyrobiska po wydobywaniu kopalin.

009x

07

Grunty pod wodami

070

Grunty pokryte wodami powierzchniowymi
Rodzaj ten obejmuje:
– grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
– grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,
– grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.
Rodzaj nie obejmuje:
– gruntów znajdujących się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych – rodzaj 071.

006

071

Grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych
Rodzaj nie obejmuje:
– gruntów pod stawami – rodzaj 015,
– gruntów pod urządzeniami melioracji wodnych szczegó-łowych – rodzaj 016,
– gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi – rodzaj 070.”

b) w grupie 1 – „Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego” w części „Uwagi szczegółowe”:

– w drugim akapicie wyrazy „(ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. Nr 89 poz. 414, z późn. zm.).” zastępuje się wyrazami „(ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959).”,

– w trzecim akapicie wyrazy „(ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85 poz. 388, z późn. zm.).” zastępuje się wyrazami „(ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).”,

c) w grupie 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”:

– w podgrupie 41 rodzaje 410–417 otrzymują brzmienie:


Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązania z:

grupa

pod-
grupa

rodzaj

PKWiU

KRŚT ‘91

1

2

3

4

5

6

410

Tokarki

29.42.21x

400, 410

411

Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki

29.42.22x

401, 411

412

Frezarki

29.42.22x

402, 412

413

Przecinarki i nakiełczarki

29.42.3x

403, 413

414

Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepy-charki

29.42.3x

404, 414

415

Szlifierki

29.42.3x

405, 415

416

Obrabiarki do uzwojeń i uzębień

29.42.3x

416

417

Obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze, obrabiarki zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane

29.42.1x
29.42.2x
29.42.3x

417


– w podgrupie 42 rodzaje 420–429 otrzymują brzmienie:


Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązania z:

grupa

pod-
grupa

rodzaj

PKWiU

KRŚT ‘91

1

2

3

4

5

6

420

Młoty i kuźniarki

29.42.34x

420

421

Prasy do metali i tworzyw sztucznych
Rodzaj nie obejmuje pras odlewniczych (maszyny formierskie), ujętych w rodzaju 516 – „Maszyny i urządzenia odlewnicze”.

29.42.34x
29.56.23x

421

422

Maszyny do gięcia i prostowania
Rodzaj nie obejmuje maszyn do zaginania i zwijania blach oraz prostowania, wyoblakarek i krawędziarek służących do obróbki plastycznej blach o grubości poniżej 1,5 mm, które ujęte są w rodzaju 532 – „Maszyny do wyrobów metalowych”.

29.42.32x
29.42.33x
29.56.23x

422

423

Nitownice
Rodzaj nie obejmuje nitownic specjalnych stoso-wanych w przemyśle elektrotechnicznym, opty-cznym i mechaniki precyzyjnej – traktowanych jako sprzęt lub wyposażenie techniczne.

29.42.3x

423

424

Nożyce do metali i tworzyw sztucznych
Rodzaj nie obejmuje zwijarek kombinowanych do walcowania blach cienkich, tj. posiadających nożyce, które należy zaliczać do grupy 5 – „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty”.

29.42.3x
29.56.23x

424

425

Ciągarki
Rodzaj nie obejmuje urządzeń do produkcji prętów, rur i drutu pracujących na zasadzie walcowania, a w tym rozwalcarek służących do zdejmowania rur z trzpienia objętych rodzajem 514 – „Maszyny i urządzenia hutnicze”.

29.42.3x

425

426

Maszyny do skręcania, tkania i wyrobu sprężyn i lin

29.42.3x

426

429

Inne maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych

29.41x
29.42x
29.43x
29.56.23x

429


– w podgrupie 48 rodzaje 483 i 484 otrzymują brzmienie:


Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązania z:

grupa

pod-
grupa

rodzaj

PKWiU

KRŚT ‘91

1

2

3

4

5

6

483

Urządzenia i aparaty do elektroerozyjnej obróbki metali

29.42.11x

483

484

Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu
Rodzaj 484 obejmuje:
– maszyny i urządzenia do spawania łukowego,
– wytwornice acetylenowe służące do wytwarzania i magazynowania acetylenu stosowanego do spawa-nia gazowego, lutospawania, podgrzewania, żłobko-wania, skorowania oraz do palników do cięcia tlenem,
– urządzenia do łączenia metali przy pomocy termitu służące do ustalania położenia łączonych elementów oraz ich wzajemnego zwierania,
– zgrzewarki służące do trwałego łączenia dwóch części metalowych,
– spawarki acetylenowe służące do spawania gazowego blach cienkich,
– urządzenia do natryskiwania, służące do nakłada-nia powłok metalowych (metalizowanych) lub powłok z tworzyw sztucznych na powierzchnię przedmiotu,
– urządzenia i aparaty do cięcia gazowego.
W ramach rodzaju 484 zaklasyfikowano do zbiorów:
– 484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego,
– 484-1 wytwornice acetylenowe,
– 484-2 urządzenia do łączenia metali przy pomocy termitu,
– 484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe,
– 484-4 lutownice,
– 484-5 spawarki i zgrzewarki acetylenowe (łącznie ze specjalnymi),
– 484-6 maszyny i urządzenia do natryskiwania,
– 484-7 specjalne maszyny i aparaty do cięcia tle-nem i łukiem oraz procesów pokrewnych i aparatura pomocnicza do spawania (cięcia) łukowego i tlenowego,
– 484-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania i cięcia.
Obiektem jest każda poszczególna maszyna, urzą-dzenie lub aparat do spawania, zgrzewania, natry-skiwania oraz maszyna lub aparat do cięcia przy pomocy gazu, wraz z jego niezbędnym wyposa-żeniem.
Granicę obiektu stanowi najbliższa mufa, kołnierz lub zawór redukcyjny przewodów.

29.24.24x
29.43.20

484


d) w grupie 5 – „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty”:

– w podgrupie 52:

– – rodzaje 520–524 otrzymują brzmienie:


Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązania z:

grupa

pod-
grupa

rodzaj

PKWiU

KRŚT ‘91

1

2

3

4

5

6

520

Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniar-skiego
Rodzaj 520 obejmuje maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki kamienia budowlanego i drogowego.
Obiektem jest poszczególna maszyna i urządzenie, a mianowicie:
trak ramowy lub bezramowy (tarczowy), cyrkularka, cyrkularko-frezarka, cyrkularko-wiertarka, szlifierko-polerka, zdziernica pozioma lub pionowa, tokarka do kamienia, wiertarka do kamienia, kombajn do robót przygotowawczych lub wydobywania bloków kamien-nych, kombajn do produkcji bloczków kamiennych oraz inne maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego.
W ramach rodzaju 520 zaklasyfikowano do zbiorów:
– 520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe,
– 520-2 cyrkularki,
– 520-3 szlifierki,
– 520-4 tokarki i wiertarki do kamienia,
– 520-5 kombajny do robót przygotowawczych,
– 520-9 inne maszyny oraz urządzenia przemysłu kamieniarskiego.
W skład poszczególnych obiektów maszyn i urządzeń przemysłu kamieniarskiego wchodzą z reguły silniki elektryczne konstrukcyjnie związane z daną maszyną lub urządzeniem.

29.43.11x
29.52.12x
29.52.40x

520

521

Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego

29.43.11x
29.52.40x

521

522

Maszyny i urządzenia przemysłu wapien-niczego i gipsowego

29.43.11x
29.52.40x

522

523

Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego
Rodzaj 523 obejmuje maszyny i urządzenia specjalne służące do produkcji cementu. Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie stanowiące konstrukcyjną całość.

29.43.11x
29.52.40x

523

524

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu izolacyjnego i korkowego

29.43.12x
29.56.25x

524


– – rodzaj 527 otrzymuje brzmienie:


Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązania z:

grupa

pod-
grupa

rodzaj

PKWiU

KRŚT ‘91

1

2

3

4

5

6

527

Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła

29.43.11x
29.56.25x

527


– w podgrupie 54 rodzaje 540–542 otrzymują brzmienie:


Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązania z:

grupa

pod-
grupa

rodzaj

PKWiU

KRŚT ‘91

1

2

3

4

5

6

540

Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna

28.62.10
28.62.20
29.43.12x

540

541

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek

29.43.12x
29.56.22x
29.56.25x

541

542

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu płyt pilśniowych i płyt wiórowych

29.43.12x
29.56.22x
29.56.25x

542


– w podgrupie 58 rodzaj 581 otrzymuje brzmienie:


Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązania z:

grupa

pod-
grupa

rodzaj

PKWiU

KRŚT ‘91

1

2

3

4

5

6

581

Maszyny do robót budowlanych
Rodzaj 581 obejmuje betoniarki, mieszarki do zapraw z pompami do betonu i zapraw, wibratory-wstrząsar-ki, stoły wibracyjne, wibratory zanurzeniowe buławo-we, wibratory powierzchniowe i przyczepne, torkre-tnice, zacieraczki do tynków, maszyny do robót malarskich, podłóg oraz inne maszyny do robót budowlanych.
W ramach rodzaju 581 zaklasyfikowano do zbiorów:
– 581-0 maszyny do mieszania betonów i zapraw,
– 581-1 maszyny do transportu betonów i zapraw,
– 581-2 wibratory,
– 581-3 maszyny i aparaty do robót wykończe-niowych,
– 581-4 wibromłoty,
– 581-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty do robót budowlanych.
Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do robót budowlanych, w skład której wchodzi maszyna podstawowa oraz, o ile występują – silnik elektryczny lub spalinowy ewentualnie koło pasowe przy napędzie z transmisji, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym, a przy maszynach stacyjnych – fundament.
Nie należy zaliczać do rodzaju 581:
– przetwornic występujących przy wibratorach przyczepnych, które ujęte są w rodzaju 347 – „Przetwornice prądu”,
– sprężarek występujących przy torkretnicach, które są ujęte w rodzaju 444 – „Sprężarki”.

29.41.11
29.52.40x

581


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.