ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Odznakę Honorową Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, zwaną dalej „odznaką”.

§ 2. 1. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom:

1)   zakładów górniczych podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego, podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym oraz innych jednostek ratownictwa górniczego, a także jednostek naukowych, organizacji zawodowych i społecznych oraz innych jednostek organizacyjnych działających w dziedzinie górnictwa,

2)   organów nadzoru górniczego oraz innych organów administracji państwowej nadzorujących działalność górniczą lub działających w dziedzinie górnictwa

— w uznaniu ich szczególnych zasług dla bezpieczeństwa w górnictwie w zakresie działań mających na celu poprawę stanu tego bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie projektowania, wprowadzania i popularyzowania nowych rozwiązań technicznych oraz prac badawczych dotyczących tych rozwiązań.

2. Odznaka może być nadawana również innym, niewymienionym w ust. 1, osobom, szczególnie zasłużonym dla bezpieczeństwa w górnictwie lub umacniania współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

3. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

§ 3. 1. Odznakę nadaje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego z własnej inicjatywy albo na wniosek:

1)   ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2)   terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego;

3)   ogólnokrajowego związku zawodowego;

4)   ogólnokrajowego zrzeszenia związków zawodowych lub ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej;

5)   ogólnokrajowej federacji lub konfederacji pracodawców;

6)   przedsiębiorcy, podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym lub innej jednostki ratownictwa górniczego;

7)   jednostki naukowej, której statutową działalnością jest działalność na rzecz bezpieczeństwa w górnictwie;

8)   stowarzyszenia, fundacji lub innej organizacji pozarządowej, której statutowym zadaniem jest działalność na rzecz bezpieczeństwa w górnictwie.

2. Wniosek o nadanie odznaki zawiera dane osobowe oraz informacje o szczególnych zasługach dla bezpieczeństwa w górnictwie uzasadniających nadanie odznaki.

3. Wzór wniosku o nadanie odznaki stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wniosek o nadanie odznaki jest przedstawiany Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego nie później niż na 2 miesiące przed planowanym terminem jej wręczenia.

§ 4. 1. Odznakę stanowi okrągły, metalowy, srebrzony i patynowany medal o średnicy 38,4 mm, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem „ZASŁUŻONY DLA BEZPIECZEŃSTWA W GÓRNICTWIE”, widnieje pośrodku wypukły emblemat górniczy w kształcie skrzyżowanego perlika z młotkiem w otoku stylizowanego wieńca z wawrzynu, symbolizującego zasługę. Na stronie odwrotnej widnieje wypukły znak — logo Wyższego Urzędu Górniczego. Medal zawieszony jest na wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 40 mm, z pionowymi paskami w kolorach i szerokości, licząc od lewej krawędzi: zielonym 1,5 mm, czarnym 7 mm, zielonym 1,5 mm, białym 10 mm, czerwonym 10 mm, zielonym 1,5 mm, czarnym 7 mm oraz zielonym 1,5 mm.

2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Odznakę wręcza Prezes Wyższego Urzędu Górniczego lub osoba przez niego upoważniona.

2. Odznakę wręcza się uroczyście z okazji „Dnia Górnika”. Wręczenie odznaki w innym terminie może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. Osoba wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia, oraz legitymacją, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. W przypadku zgubienia albo zniszczenia odznaki, dyplomu lub legitymacji wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.

§ 6. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

§ 7. Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2013 r. (poz. 1275)

Załącznik 3 Wzór — Dyplom

Załącznik 4 Wzór — Legityacja


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.