ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej spe­cjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2253) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

”2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 351,3628 ha położone na terenach miast: Sta­rachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Końskie i Szydłowiec oraz gmin: Stąporków i Tułowice.”;

2) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

”6) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodar­czej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem:

a) usług informatycznych określonych dzia­łem 72,

b) usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych określo­nych grupą 73.1,

c) usług rachunkowości i kontroli ksiąg okre­ślonych kategorią 74.12.1,

d) usług w zakresie księgowości, z wyłącze­niem deklaracji podatkowych, określonych kategorią 74.12.2,

e) usług w zakresie badań i analiz technicz­nych określonych grupą 74.3,

f) usług centrów telefonicznych określonych klasą 74.86;”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

”§ 9. 1. Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania ze­zwolenia.

2. Do dyskontowania wydatków poniesio­nych przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje się średniomiesięczną stopę sześciomie­sięcznego kredytu udzielanego na war­szawskim rynku międzybankowym (WIBOR) ze stycznia 1998 r.

3. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 sierpnia 2004 r. stosuje się średniomiesięczne sto­py sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR), notowane w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym przed­siębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc.

4. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 września 2004 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w któ­rym opublikowano w Dzienniku Urzędo­wym Wspólnot Europejskich stopę refe­rencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się średniomiesięczną stopę w wyso­kości 9,46 %.

5. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Euro­pejskich stopę referencyjną dla Rzeczypo­spolitej Polskiej, stosuje się tę stopę.

6. Zdyskontowaną wartość poniesionych wy­datków i otrzymanej pomocy określa się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PV – zdyskontowaną, na dzień wydania zezwolenia, wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy,

F –wartość poniesionych wydatków z dnia ich poniesienia lub otrzyma­nej pomocy z dnia jej otrzymania,

i – kolejny miesięczny okres dyskonto­wania,

ri – stopę dyskonta, o której mowa od­powiednio w ust. 2-5, wyrażoną w ułamku dziesiętnym, właściwą dla i-tego okresu dyskontowania,

n – liczbę miesięcy, jakie upłynęły od dnia uzyskania zezwolenia na dzia­łalność w strefie do dnia poniesie­nia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym:

– dniem poniesienia wydatku jest ostatni dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek,

– dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzień miesiąca, w którym udzielono pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach do­tyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), – dniem uzyskania zezwolenia jest ostatni dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie.”;

4) szczegółowy opis granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej ”Starachowice”, stanowiący załącz­nik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie okre­ślone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przedsiębiorcy, korzystający po dniu 1 stycznia 2001 r. z pomocy publicznej w starachowickiej specjal­nej strefie ekonomicznej, wartość dotychczas ponie­sionych wydatków i otrzymanej pomocy przeliczą we­dług sposobu określonego w rozporządzeniu, o któ­rym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.