ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji przez organy zatrudnienia zadań wynikających z udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób realizacji przez organy zatrudnienia zadań wynikających z udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES związanych z: planowaniem krajowej działalności sieci EURES, procedurami, trybem i warunkami finansowania z Funduszu Pracy kosztów poniesionych na realizację działalności krajowej, określonych w odrębnych procedurach finansowych państw Unii Europejskiej, sposobem wyznaczania i szkoleniem krajowego koordynatora EURES, kierowników liniowych EURES, doradców EURES i asystentów EURES oraz zakresem, formami, warunkami i trybem współpracy między nimi, przekazywaniem informacji między publicznymi służbami zatrudnienia oraz trybem i zakresem tego przekazywania, procedurą wymiany ofert pracy między publicznymi służbami zatrudnienia.współpracą transgraniczną w ramach sieci EURES oraz jej zakresem, trybem, warunkami i formami, a także monitorowaniem i oceną krajowej działalności sieci EURES.

§ 2. 1. Działania organów zatrudnienia związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES są ustalane w krajowym planie działalności sieci EURES.

2. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy, zwanemu dalej „ministrem”, w celu akceptacji, w ustalonym przez ministra terminie, wojewódzki plan działalności sieci EURES opracowany we współpracy ze starostami powiatów i prezydentami miast na prawach powiatu, zwanymi dalej „starostami”.

3. Minister opracowuje krajowy plan działalności sieci EURES, z uwzględnieniem wojewódzkich planów działalności sieci EURES, oraz przekazuje go Komisji Europejskiej.

4. Krajowy i wojewódzkie plany działalności sieci EURES są opracowywane na okresy określane przez Komisję Europejską.

§ 3. 1. Działalność krajowa organów zatrudnienia związana z realizacją zadań wynikających z udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES jest współfinansowana ze środków Funduszu Pracy w trybie określonym dla działań finansowanych bezpośrednio przez ministra ze środków tego Funduszu.

2. Środki z Funduszu Pracy stanowią wkład własny zgodnie z umową o współfinansowaniu realizacji działań ujętych w krajowym planie działalności sieci EURES zawieraną między ministrem a Komisją Europejską.

3. Środki z Funduszu Pracy są przeznaczane na finansowanie zadań określonych w art. 108 ust. 1 pkt 31, 33, 36 i 38 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4. 1. Krajowy koordynator EURES jest wyznaczany przez ministra w ramach obsługującego go urzędu spośród pracowników realizujących zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, posiadających:

1) umiejętności z zakresu zarządzania;

2) umiejętności komunikowania się;

3) umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym;

4) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, lub francuskiego;

5) odpowiednie doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania zadań.

2. Kierownicy liniowi EURES, doradcy EURES i asystenci EURES są wyznaczani przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy spośród pracowników realizujących zadania z zakresu polityki rynku pracy.

3. Powierzenie pracownikowi wojewódzkiego urzędu pracy wykonywania zadań doradcy EURES jest możliwe pod warunkiem uzyskania przez tego pracownika dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia przygotowawczego, organizowanego przez Komisję Europejską.

4. Dyrektor powiatowego urzędu pracy wyznacza spośród pośredników pracy asystenta EURES.

§ 5. Minister i marszałek województwa, na podstawie krajowego i wojewódzkich planów działalności sieci EURES, organizują i prowadzą szkolenia dla krajowej kadry sieci EURES, której powierzono wykonywanie zadań odpowiednio w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy.

§ 6. 1. Krajowy koordynator EURES, kierownicy liniowi EURES, doradcy EURES i asystenci EURES współpracują przy wykonywaniu zadań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, w szczególności przy wykonywaniu zadań wynikających z krajowego planu działalności sieci EURES.

2. W ramach współpracy w zakresie koordynacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. d oraz w art. 8 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy, są przekazywane informacje dotyczące sposobu realizacji zadań przez:

1) krajowego koordynatora EURES kierownikom liniowym EURES, doradcom EURES oraz asystentom EURES wykonującym zadania w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy;

2) kierowników liniowych EURES i doradców EURES asystentom EURES wykonującym zadania w powiatowych urzędach pracy.

§ 7. Minister przekazuje Komisji Europejskiej informacje o warunkach życia i pracy w kraju oraz o sytuacji na krajowym rynku pracy, co najmniej raz w roku.

§ 8. 1. Oferty pracy pracodawców działających na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Unia Europejska podpisała umowy o swobodzie przepływu osób, otrzymywane przez krajową kadrę sieci EURES od przedstawicieli sieci EURES z zagranicy są obsługiwane przez doradców EURES.

2. Oferty pracy pracodawców krajowych zainteresowanych rekrutacją kandydatów do pracy z państw, o których mowa w ust. 1, korzystających z usług publicznych służb zatrudnienia, są rozpowszechniane za granicą, w szczególności za pomocą systemu informatycznego utrzymywanego przez ministra, i są obsługiwane głównie przez doradców EURES.

3. Podania o pracę i życiorysy, sporządzane przez bezrobotnych i poszukujących pracy zainteresowanych podjęciem pracy na terenie państw, o których mowa w ust. 1, są przekazywane za pośrednictwem doradcy EURES do innych właściwych doradców EURES lub bezpośrednio do zainteresowanych pracodawców działających na terenie tych państw.

§ 9. 1. Współpraca transgraniczna w ramach sieci EURES może być nawiązywana przez marszałków województw i starostów z regionów przygranicznych z państwami, o których mowa w § 8 ust. 1, w formie partnerstwa transgranicznego EURES.

2. Podstawą funkcjonowania partnerstwa transgranicznego EURES jest umowa o współpracy, zawierana między publicznymi służbami zatrudnienia z regionów, o których mowa w ust. 1, a publicznymi służbami zatrudnienia z regionów przygranicznych innych państw funkcjonowania sieci EURES, wraz z partnerami tych służb.

3. Współpraca transgraniczna w ramach sieci EURES obejmuje działania mające na celu wspieranie mobilności w dziedzinie zatrudnienia na terenie regionów, o których mowa w ust. 1.

§ 10. 1. Krajowa działalność sieci EURES jest monitorowana przez ministra na podstawie kwartalnych sprawozdań wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

2. Sprawozdania wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy zawierają informacje dotyczące w szczególności:

1) liczby doradców EURES i asystentów EURES;

2) udziału pracowników urzędów pracy w szkoleniach organizowanych w ramach krajowego planu działalności sieci EURES;

3) liczby kontaktów z bezrobotnymi, poszukującymi pracy, pracodawcami, organizacjami pracodawców oraz instytucjami rynku pracy, w rozumieniu ustawy w związku ze świadczeniem usług EURES;

4) rodzaju i ilości świadczonych usług EURES.

3. Marszałkowie i starostowie przekazują sprawozdania za pośrednictwem dyrektorów odpowiednio wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy do wskazanej przez ministra elektronicznej bazy danych, w terminie do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.

4. Na podstawie sprawozdań minister opracowuje roczne raporty zawierające ocenę stopnia realizacji krajowego planu działalności sieci EURES w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.