ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie (Dz. U. Nr 136, poz. 637) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego należy zawiadomić niezwłocznie za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej dyrektora okręgowego Służby Więziennej, któremu w terminie 7 dni przesyła się także protokół zastosowania tego środka.”;

2) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zasad kontroli, o których mowa w ust. 2 i 3, można nie stosować wobec osadzonego umieszczonego w celi zabezpieczającej.”;

3) w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Celę zabezpieczającą wyposaża się w telewizyjny system monitorowania z nasłuchem, umożliwiający nagrywanie i archiwizację obrazu i dźwięku.”;

4) § 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„§ 12. 1. Założenie kajdan lub prowadnic stosuje się w celu częściowego unieruchomienia kończyn osadzonego lub innej osoby.

2. Kajdany lub prowadnice zakłada się na ręce trzymane z przodu. W przypadku gdy osadzony lub inna osoba jest agresywna albo niebezpieczna, można założyć kajdany na ręce trzymane z tyłu, a także na nogi.

§ 13. 1. Można stosować pasy obezwładniające jednoczęściowe lub trzyczęściowe.

2. Pas obezwładniający jednoczęściowy stosuje się w celu częściowego unieruchomienia rąk osadzonego.

3. Pierścienie, w których umieszcza się nadgarstki obu rąk osadzonego, powinny znajdować się na wysokości bioder, w przedniej części tułowia.

4. Pas obezwładniający trzyczęściowy stosuje się w celu całkowitego unieruchomienia osadzonego. Pas ten jest przymocowany do łóżka odpowiedniej konstrukcji.

5. Stosując trzyczęściowy pas obezwładniający, używa się jednocześnie wszystkich części pasa.”;

5) w § 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przy zakładaniu kaftana bezpieczeństwa należy ręce osadzonego usytuować w ten sposób, aby znajdowały się w przedniej części tułowia na wysokości pasa.”;

6) załączniki nr 1 –4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2005 r. (poz. 365)

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.