ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 909, z późn. zm. 1) ), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. 2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1057,3826 ha, położone na terenach miast: Bartoszyce, Ciechanów, Elbląg, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mława, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda, Płońsk oraz gmin: Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Ciechanów, Dobre Miasto, Iłowo-Osada, Kurzętnik, Morąg, Nidzica, Olecko, Olsztynek, Orzysz, Pasłęk, Piecki, Pisz, Pomiechówek, Szczytno, Wielbark i Zakroczym.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 3)

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. U. z 1999 r. poz. 69, z 2001 r. poz. 338 i 1180, z 2002 r. poz. 591, z 2003 r. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 10, 701 i 944.

2)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 505), które weszło wżycie z dniem 24 kwietnia 2015 r.

3)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie warmińsko--mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 170, 716 i 1325), które utraciło moc z dniem wejścia wżycie mniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. poz. 746).