ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 907, z późn. zm. 1) ), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. 2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1743,3045 ha, położone na terenach miast: Jasło, Kraśnik, Łuków, Opatów, Pionki, Przemyśl, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg i Tomaszów Lubelski oraz gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horodło, Janów Lubelski, Jedlicze, Kobierzyce, Łapy, Łuków, Mińsk Mazowiecki, Nisko, Nowa Dęba, Nowe Miasto nad Pilicą, Opatów, Orły, Ożarów Mazowiecki, Pilawa, Połaniec, Poniatowa, Przasnysz, Ryki, Rudnik nad Sanem, Rymanów, Siedlce, Staszów, Tomaszów Lubelski, Tuczępy, Węgrów i Wyszków.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 3)

1)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. poz. 833, z 2001 r. poz. 336 i 1177, z 2002 r. poz. 589, z 2003 r. poz. 34, 806 i 1711 oraz z 2004 r. poz. 699 i 942.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1319), które weszło w życie z dniem 22 września 2015 r.

3)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1581, z 2007 r. poz. 173, 1300 i 1587 oraz z 2008 r. poz. 748), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. poz. 746).