ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282, z 2016 r. poz. 1020, 1206 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. poz. 421, z późn. zm. 1) ), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. 2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 635,0653 ha, położone na terenach miast: Białystok, Bielsk Podlaski, Ełk, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Olecko, Ostrów Mazowiecka, Sejny i Suwałki oraz gmin: Czyżew, Gołdap, Małkinia Górna, Narewka, Nowogród, Siemiatycze, Suwałki, Szczuczyn i Zabłudów.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Suwałkach.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 3)

1)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 156, z 2000 r. poz. 1149, z 2001 r. poz. 335, z 2002 r. poz. 588 oraz z 2004 r. poz. 698 i 941.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1853), które weszło w życie z dniem 27 listopada 2015 r.

3)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 165 i 1254), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. poz. 746).