ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych 1)

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1759).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia:

1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2235/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 1868/94 w odniesieniu do skrobi ziemniaczanej (Dz. Urz. UE L 339 z 24.12.2003, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 506),

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2236/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1868/94 ustanawiającego system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (Dz. Urz. UE L 339 z 24.12.2003, str. 45, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 515).