ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U. Nr 135, poz. 906, z późn. zm. 1) ), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. 2)  Strefa obejmuje grunty o powierzchni 644,4646 ha, położone na terenach miast: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice oraz gmin: Iłża, Końskie, Mniszków, Morawica, Piekoszów, Połaniec, Sędziszów, Stąporków, Suchedniów, Szydłowiec i Tułowice.

3. 3)  Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 4)

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 832, z 2001 r. Nr 31, poz. 354 i Nr 107, poz. 1176, z 2002 r. Nr 64, poz. 587, z 2003 r. Nr 218, poz. 2143 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 697.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 374), które weszło w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 977), które weszło w życie z dniem 11 września 2013 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 164 i Nr 189, poz. 1352 oraz z 2008 r. Nr 140, poz. 887), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).