ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 905, z 2001 r. poz. 334 i 1175, z 2002 r. poz. 586, z 2003 r. poz. 1816 oraz z 2004 r. poz. 696), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. 1) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 910,1585 ha, położone na terenach miast: Darłowo, Koszalin, Lębork, Słupsk, Szczecinek, Ustka i Wałcz oraz gmin: Biesiekierz, Czarne, Debrzno, Kalisz Pomorski, Karlino, Polanów, Słupsk i Tychowo.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. z siedzibą w Słupsku.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 2)

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 218), które weszło w życie z dniem 8 marca 2016 r.

2) Nimej sze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 169 i 1270 oraz z 2008 r. poz. 763), które utraciło moc z dniem wejścia w życie mniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. poz. 746).