ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289, z późn. zm. 1) ), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1302,2636 ha, położone na terenach miast: Bełchatów, Koło, Konstantynów Łódzki, Kalisz, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Płock, Pruszków, Raciąż, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Sochaczew, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz i Żyrardów oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Grodzisk Mazowiecki, Kleszczów, Koluszki, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opoczno, Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Sławno, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Zelów, Zgierz i Żychlin.

3. 3)  Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA. z siedzibą w Łodzi.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 4)

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 135, poz. 913, z 2000 r. Nr 66, poz. 789, z 2001 r. Nr 30, poz. 332 i Nr 107, poz. 1173, z 2002 r. Nr 64, poz. 584, z 2003 r. Nr 134, poz. 1245 i Nr 186, poz. 1815 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 693 i Nr 95, poz. 939.

   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 147), które weszło w życie z dniem 31 stycznia 2013 r.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 973), które weszło w życie z dniem 11 września 2013 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 200, poz. 1473, z 2007 r. Nr 26, poz. 172, Nr 97, poz. 640 i Nr 212, poz. 1551 oraz z 2008 r. Nr 140, poz. 885), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).