ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1206 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Legnicka specjalna strefa ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 274, z późn. zm. 1) ), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. 2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1341,1473 ha, położone na terenach miast: Chojnów, Głogów, Legnica, Lubin, Zgorzelec i Złotoryja oraz gmin: Chojnów, Gromadka, Iłowa, Kostomłoty, Legnickie Pole, Miękinia, Miłkowice, Polkowice, Prochowice, Przemków i Środa Śląska.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 3)

1)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. poz. 788, z 2001 r. poz. 331 i 1172, z 2002 r. poz. 583, z 2003 r. poz. 2082 oraz z 2004 r. poz. 692 i 938.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 958), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2016 r.

3)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1416, z 2007 r. poz. 98 oraz z 2008 r. poz. 240), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. poz. 746).