ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Krakowski Park Technologiczny ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie (Dz. U. Nr 135, poz. 912, z późn. zm. 1) ), zwany dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. 2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 707,7833 ha, położone na terenie miast: Bochnia, Bukowno, Kraków, Krosno, Limanowa, Nowy Sącz, Oświęcim, Sucha Beskidzka i Tarnów oraz gmin: Andrychów, Bochnia, Boguchwała, Chełmek, Chrzanów, Czorsztyn, Dąbrowa Tarnowska, Dobczyce, Gdów, Niepołomice, Nowa Sarzyna, Skawina, Słomniki, Trzebinia, Wolbrom, Zabierzów i Zator.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 3)

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. U. z 1999 r. Nr 16, poz. 143, z 2000 r. Nr 115, poz. 1199, z 2001 r. Nr 30, poz. 330 i Nr 107, poz. 1171, z 2002 r. Nr 64, poz. 582, z 2003 r. Nr 181, poz. 1770 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 691.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 726), które weszło w życie z dniem 31 maja 2014 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 17, poz. 97 i Nr 179, poz. 1269 oraz z 2008 r. Nr 39, poz. 229), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).