ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2009/2010

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 97, poz. 799) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w roku szkolnym 2009/2010, w ramach dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.