ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008—2013

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Narodowe Cele Wskaźnikowe w wysokości:

1) 3,45 % na 2008 r.;

2) 4,60 % na 2009 r.;

3) 5,75 % na 2010 r.;

4) 6,20 % na 2011 r.;

5) 6,65 % na 2012 r.;

6) 7,10 % na 2013 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.